Ζώνες ασφαλείας

Επιλογή των σημαντικότερων εγγράφων κατόπιν αιτήματος Ζώνες ασφαλείας (κανονισμοί, έντυπα, άρθρα, συμβουλές εμπειρογνωμόνων και πολλά άλλα).

Κανονισμοί: Ζώνες ασφαλείας

Άρθρα, σχόλια, απαντήσεις σε ερωτήσεις: Ζώνες ασφαλείας

Το έγγραφο είναι διαθέσιμο: στην εμπορική έκδοση Consultant Plus

Το έγγραφο είναι διαθέσιμο: στην εμπορική έκδοση Consultant Plus

Μορφές εγγράφων: Ζώνες ασφαλείας

Το έγγραφο είναι διαθέσιμο: στην εμπορική έκδοση Consultant Plus

Το έγγραφο είναι διαθέσιμο: στην εμπορική έκδοση Consultant Plus

Διάταγμα της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 24ης Φεβρουαρίου 2009 N 160 "Σχετικά με τη διαδικασία δημιουργίας ζωνών προστασίας των ηλεκτρικών δικτύων και ειδικών συνθηκών για τη χρήση της γης που βρίσκεται εντός των ορίων αυτών των ζωνών" (με τροποποιήσεις και προσθήκες)

Ψήφισμα της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 24ης Φεβρουαρίου 2009 N 160
"Σχετικά με τη διαδικασία για την καθιέρωση ζωνών ασφαλείας των ηλεκτρικών δικτύων και ειδικών συνθηκών για τη χρήση της γης που βρίσκεται εντός των ορίων αυτών των ζωνών"

Με αλλαγές και προσθήκες από:

5 Ιουνίου, 26 Αυγούστου 2013, 17 Μαΐου 2016

Σύμφωνα με το άρθρο 89 του Κώδικα Land της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας αποφασίζει:

1. Να εγκρίνει τους συνημμένους Κανόνες για την Εγκατάσταση Προστατευόμενων Ζώνων Ηλεκτρικών Δικτύων και τους Ειδικούς Όρους Χρήσης Οικόπεδο εντός των Συνόρων των Ζωνών αυτών.

Πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές:

Με το διάταγμα της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 5ης Ιουνίου 2013 N 476, τροποποιήθηκε η παράγραφος 2.

2. Καθορίστε ότι:

έλεγχοι συμμόρφωσης με τους ειδικούς όρους για τη χρήση οικοπέδων που βρίσκονται εντός των ορίων των προστατευόμενων περιοχών εγκαταστάσεων ηλεκτρικού δικτύου εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο ομοσπονδιακό εκτελεστικό φορέα κατά την άσκηση της ομοσπονδιακής ενεργειακής εποπτείας.

ΕΓΓΥΗΤΗ:

Βλέπε τους Κανόνες Εφαρμογής Κρατικού Ελέγχου για την τήρηση των Ειδικών Όρων Χρήσης Οικόπεδα που βρίσκονται εντός των Ζώνων Προστασίας Ηλεκτρικών Δικτύων, που εγκρίθηκε με το διάταγμα της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 27ης Φεβρουαρίου 2010 N 103

Οι κανόνες που εγκρίνονται με το παρόν ψήφισμα δεν ισχύουν για εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός των ορίων των προστατευόμενων περιοχών των ηλεκτρικών δικτύων πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος ψηφίσματος.

3. Το Υπουργείο Φυσικών Πόρων και Οικολογίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά την περίοδο 3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης να αναπτυχθεί και να εγκρίνει τη διαδικασία του κρατικού ελέγχου όσον αφορά την τήρηση των ειδικών όρων της χρήσης της γης που βρίσκονται εντός των ορίων των προστατευόμενων περιοχών της μετάδοσης αγροκτήματα.

4. Να αναγνωρίσει ότι δεν λειτουργεί στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας:

Οι κανόνες για την προστασία των ηλεκτρικών δικτύων με τάσεις άνω των 1000 βολτ, που εγκρίθηκαν με το ψήφισμα του Συμβουλίου των Υπουργών της ΕΣΣΔ της 26ης Μαρτίου 1984 Ν 255 (Κώδικας νόμων της ΕΣΣΔ, 1990, τόμος 6, σ. 590).

Οι κανόνες για την προστασία των ηλεκτρικών δικτύων με τάση έως και 1000 volt, που εγκρίθηκε με το ψήφισμα του Συμβουλίου των Υπουργών της ΕΣΣΔ της 11ης Σεπτεμβρίου 1972 Ν 667 (Κώδικας νόμων της ΕΣΣΔ, 1990, τόμος 6, σ. 595).

Πρωθυπουργός
Ρωσική Ομοσπονδία

24 Φεβρουαρίου 2009

Κανόνες
τη δημιουργία ζωνών ασφαλείας ηλεκτρικών δικτύων και ειδικών συνθηκών για τη χρήση γης που βρίσκεται εντός των ορίων αυτών των ζωνών
(που εγκρίθηκε με το διάταγμα της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 24ης Φεβρουαρίου 2009 N 160)

Με αλλαγές και προσθήκες από:

5 Ιουνίου, 26 Αυγούστου 2013, 17 Μαΐου 2016

ΕΓΓΥΗΤΗ:

Βλέπε τους Κανόνες για την Εγκατάσταση Προστατευόμενων Ζώνων Αντικειμένων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ειδικών Όρων Χρήσης Οικόπεδων που βρίσκονται Στα Σύνορα των Ζώνων αυτών, που εγκρίθηκε από την Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις 18 Νοεμβρίου 2013 Ν 1033

I. Γενικές διατάξεις

1. Οι παρόντες κανόνες ορίζουν τη διαδικασία για την καθιέρωση ζωνών προστασίας των ηλεκτρικών δικτύων (εφεξής καλούμενες «ζώνες προστασίας»), καθώς και ειδικούς όρους για τη χρήση οικοπέδων που βρίσκονται μέσα στις ζώνες προστασίας (εφεξής καλούμενες οικόπεδα) εξασφαλίζοντας την ασφαλή λειτουργία και λειτουργία των εν λόγω αντικειμένων.

2. Στις ζώνες ασφαλείας, προκειμένου να εξασφαλιστούν ασφαλείς συνθήκες λειτουργίας και να εξαλειφθεί η πιθανότητα ζημιάς στις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες εγκαταστάσεις του τομέα ηλεκτρικού δικτύου, δημιουργούνται ειδικές συνθήκες για τη χρήση των εδαφών.

3. Τα όρια των προστατευόμενων ζωνών καθορίζονται σύμφωνα με τους παρόντες κανόνες.

4. Τα οικόπεδα δεν αποσύρονται από τους ιδιοκτήτες, τους ιδιοκτήτες γης, τους χρήστες γης ή τους ενοικιαστές.

Ii. Δημιουργία ζωνών ασφαλείας

5. Εγκαθίστανται ζώνες ασφαλείας για όλες τις εγκαταστάσεις ηλεκτρικού δικτύου με βάση τις απαιτήσεις για τη δημιουργία ζωνών προστασίας σύμφωνα με το παράρτημα.

Πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές:

Με το διάταγμα της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 17ης Μαΐου 2016 Ν 444, τροποποιήθηκε η παράγραφος 6.

6. Τα όρια της προστατευτικής ζώνης σε σχέση με μια ξεχωριστή εγκατάσταση ηλεκτρικού δικτύου καθορίζονται από τον οργανισμό που την διαθέτει με βάση ιδιοκτησία ή άλλους νομικούς λόγους (εφεξής καλούμενη "οργάνωση δικτύου").

οργάνωση του δικτύου αναφέρεται στην ομοσπονδιακή εκτελεστική εξουσία ασκεί το ομοσπονδιακό κράτος Ενέργειας εποπτεία, μια δήλωση σχετικά με την εναρμόνιση των ορίων των προστατευόμενων περιοχών όσον αφορά ορισμένες εγκαταστάσεις μεταφοράς και παρουσιάζονται σε ηλεκτρονική μορφή και πληροφορίες σε έντυπη μορφή για τα όρια της προστατευόμενης ζώνης, η οποία πρέπει να περιέχει κειμένου και γραφικών περιγραφή της θέσης των ορίων μιας τέτοιας ζώνης, καθώς και κατάλογο των συντεταγμένων των χαρακτηριστικών σημείων αυτών των ορίων στο σύστημα συντεταγμένων που καθορίζεται από Είμαι διεξάγει το κράτος κτηματολόγιο των ακινήτων. Η απόφαση για την έγκριση των ορίων της προστατευτικής ζώνης λαμβάνεται από το ομοσπονδιακό εκτελεστικό όργανο που ασκεί ενεργειακή επιτήρηση του ομοσπονδιακού κράτους εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της εν λόγω αίτησης και πληροφοριών.

ΕΓΓΥΗΤΗ:

Βλέπε τη διαδικασία για την έγκριση από την Rostechnadzor των ορίων των ζωνών προστασίας σε σχέση με τις εγκαταστάσεις ηλεκτρικού δικτύου, που εγκρίθηκε με εντολή Rostechnadzor της 17ης Ιανουαρίου 2013 N 9

Μετά τη συμφωνία για τα σύνορα της ζώνης ασφαλείας του ομοσπονδιακού εκτελεστικού οργάνου, ασκώντας ομοσπονδιακό κράτος Ενέργειας Εποπτείας, έστειλε μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για τις κρατικές εγγραφή, Κτηματολόγιο και Χαρτογραφίας έγγραφο αναπαράγει πληροφορίες που περιέχονται στην απόφαση, για την εναρμόνιση των ορίων ασφαλείας της ζώνης όσον αφορά ορισμένες εγκαταστάσεις μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος τους και του περιεχομένου των περιορισμών στη χρήση ακίνητης περιουσίας εντός των ορίων τους, με κείμενο και μια γραφική περιγραφή των ορίων της τοποθεσίας μιας τέτοιας ζώνης, καθώς και μια λίστα με τις συντεταγμένες των χαρακτηριστικών σημείων αυτών των ορίων σε ένα σύστημα συντεταγμένων που καθορίστηκαν για τη διεξαγωγή της κατάστασης κτηματολόγιο των ακινήτων, βάσει της οποίας η εν λόγω ομοσπονδιακό εκτελεστικό όργανο αποφασίζει να κάνει την κατάσταση κτηματολογικά καταγραφή των ορίων της νεκρής ζώνης.

Η ζώνη προστασίας θεωρείται ότι έχει καθιερωθεί από την ημερομηνία που οι πληροφορίες στα σύνορά της καταχωρούνται στα κρατικά κτηματολογικά αρχεία.

7. Οι ζώνες ασφαλείας επισημαίνονται με την τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων εις βάρος των οργανώσεων δικτύου, αναφέροντας το μέγεθος της ζώνης προστασίας, τις πληροφορίες σχετικά με την αντίστοιχη οργάνωση δικτύου και την ανάγκη συμμόρφωσης με τους περιορισμούς που προβλέπονται στους παρόντες κανόνες.

III. Κανόνες για την προστασία των ηλεκτρικών δικτύων που βρίσκονται σε οικόπεδα

8. Απαγορεύεται η εκτέλεση οποιωνδήποτε ενεργειών σε ζώνες ασφαλείας που θα μπορούσαν να διαταράξουν την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων του ηλεκτρικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της ζημιάς ή της καταστροφής, και (ή) να βλάψουν τη ζωή, την υγεία των ανθρώπων ή την περιουσία ατόμων ή νομικών προσώπων, καθώς και περιβαλλοντικές ζημιές και πυρκαγιές, συμπεριλαμβανομένων:

α) να ρίχνουν ξένα αντικείμενα στα καλώδια και τους πυλώνες των εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και να ανεβαίνουν τους πυλώνες των εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ·

β) τοποθετείτε αντικείμενα και στοιχεία (υλικά) στο πλαίσιο που καθορίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις τυποποιητικών-τεχνικά έγγραφα πεζοδρόμια και δρόμους πρόσβασης στα ηλεκτρικά εγκαταστάσεις του δικτύου, καθώς και για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας και τη δημιουργία δομών που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις μεταφοράς χωρίς τη δημιουργία διαδρόμων και εισόδων που είναι απαραίτητες για την πρόσβαση αυτή ·

γ) να είναι μέσα στο κλειστό χώρο και την εσωτερική switchgears και υποσταθμούς, ανοίγοντας πόρτες και καταπακτές διακοπής και υποσταθμούς, διακόπτες και συνδέσεις ηλεκτρικών δικτύων (η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τους εργαζόμενους που ασχολούνται με εγκριθεί με τον προβλεπόμενο τρόπο εργασίας), για να οικοδομήσουμε μια φωτιά στην τα όρια των ζωνών ασφαλείας των συσκευών εισόδου και διανομής, των υποσταθμών, των εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στις ζώνες ασφαλείας των καλωδιακών γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ·

δ) τοποθέτηση χώρων υγειονομικής ταφής ·

ε) να εκτελούν εργασίες με μηχανισμούς κρουσμάτων, βαρύτητας χωματερών βάρους άνω των 5 τόνων, εκκενώσεων και εκροών καυστικών και διαβρωτικών ουσιών και υλικών καύσης-λίπανσης (σε ζώνες ασφαλείας υπογείων καλωδίων).

9. Στις ζώνες ασφαλείας που είναι εγκατεστημένες για εγκαταστάσεις ηλεκτρικού δικτύου με τάση μεγαλύτερη των 1000 volt, εκτός από τις ενέργειες που προβλέπονται στην παράγραφο 8 του παρόντος κανονισμού, απαγορεύεται:

α) να αποθηκεύουν ή να τοποθετούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης οποιωνδήποτε υλικών, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων και των λιπαντικών ·

Πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές:

Με το διάταγμα της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 26ης Αυγούστου 2013 Ν 736, τροποποιήθηκε το εδάφιο "β".

β) τον τόπο και παιδικές χαρές, γήπεδα, αγορές, καταστήματα, στρατόπεδα τομέα, στυλό, γκαράζ και χώρους στάθμευσης όλων των ειδών των μηχανών και μηχανισμών, να διεξάγει οποιεσδήποτε δραστηριότητες που σχετίζονται με την υψηλή συγκέντρωση των ανθρώπων που δεν ασχολούνται με την εφαρμογή των εγκεκριμένων στην καθεστηκυία τάξη της εργασίας ( σε ζώνες ασφαλείας εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας).

γ) χρήση (εκτόξευση) οποιουδήποτε αεροσκάφους, συμπεριλαμβανομένων χαρταετών, αθλητικών μοντέλων αεροσκαφών (στις ζώνες ασφαλείας των εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας) ·

δ) να ρίχνουν άγκυρα από πλοία και να πραγματοποιούν τη διέλευσή τους με τεχνητά άγκυρα, αλυσίδες, παρτίδες, τραχεία και τράτες (στις ζώνες ασφαλείας υποβρυχίων καλωδίων) ·

ε) να διεξάγουν τη διέλευση των πλοίων με υπερυψωμένους βραχίονες γερανών και άλλους μηχανισμούς (στις ζώνες ασφαλείας των εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας).

10. Εντός των ζωνών προστασίας, χωρίς γραπτή απόφαση για την έγκριση των οργανώσεων δικτύων, απαγορεύεται στα νομικά πρόσωπα και στα άτομα:

α) κατασκευή, ανακατασκευή, ανακατασκευή ή κατεδάφιση κτιρίων και κατασκευών ·

β) ορεινά, εκρηκτικά, έργα βελτίωσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την προσωρινή πλημμύρα της γης ·

γ) φύτευση και κοπή δένδρων και θάμνων ·

δ) δραστηριότητες βυθοκόρησης, βυθοκόρησης και φόρτωσης, αλίευση ψαριών, άλλων υδρόβιων ζώων και φυτών με αλιευτικά εργαλεία βυθού, συσκευές ποτίσματος, κοπή και συλλογή πάγων (στις ζώνες ασφαλείας υποβρυχίων καλωδίων).

ε) τη διέλευση των σκαφών στα οποία η κατακόρυφη απόσταση από τον άνω εξωτερικό φάκελο με ή χωρίς φορτίο στο κατώτερο σημείο της κρεμάσεως των συρμάτων των μεταγωγών των εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των υδάτινων σωμάτων είναι μικρότερη από την ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση, συμπεριλαμβανομένης της μέγιστης στάθμης ύδρευσης κατά την πλημμύρα.

ε) διέλευση μηχανών και μηχανισμών συνολικού ύψους με φορτίο ή χωρίς φορτίο από την επιφάνεια του οδοστρώματος άνω των 4,5 μέτρων (στις ζώνες ασφαλείας εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας) ·

ζ) χωματουργικές εργασίες σε βάθος μεγαλύτερο από 0,3 μέτρα (σε όργωμα σε βάθος μεγαλύτερο από 0,45 μέτρα), καθώς και ισοπέδωση (σε ζώνες ασφαλείας υπογείων καλωδίων) ·

η) καλλιέργειες ποτίσματος σε περίπτωση που το ύψος της δέσμης νερού μπορεί να είναι πάνω από 3 μέτρα (σε ζώνες ασφαλείας εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας) ·

i) αγροτική εργασία με χρήση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού ύψους άνω των 4 μέτρων (σε ζώνες ασφαλείας εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας) ή αγροτικές εργασίες που σχετίζονται με την όργωμα της γης (στις ζώνες ασφαλείας των καλωδιακών ηλεκτρικών γραμμών).

11. Στις ζώνες ασφαλείας που είναι εγκατεστημένες για εγκαταστάσεις ηλεκτρικού δικτύου με τάση έως και 1000 volt, εκτός από τις ενέργειες που προβλέπονται στην παράγραφο 10 του παρόντος κανονισμού, απαγορεύεται χωρίς γραπτή απόφαση για την έγκριση των οργανισμών δικτύων:

Πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές:

Με το διάταγμα της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 26ης Αυγούστου 2013, N 736, τροποποιήθηκε το εδάφιο "α".

α) τοποθετούν παιδικούς και αθλητικούς χώρους, γήπεδα, αγορές, καταστήματα λιανικής πώλησης, μύλους πεδίων, στύλους κτηνοτροφικών μονάδων, γκαράζ και χώρους στάθμευσης όλων των τύπων μηχανημάτων και μηχανισμών, κήπους, κήπους και dacha, κηπουρική, κηπουρική ή dacha μη κερδοσκοπικές ενώσεις, κατασκευή, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών (στις ζώνες ασφαλείας των εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας) ·

β) να αποθηκεύουν ή να τοποθετούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης οποιουδήποτε υλικού, συμπεριλαμβανομένου του καυσίμου και του λιπαντικού,

γ) να οργανώνουν θέσεις στάθμευσης για τη στάθμευση πλοίων, φορτηγίδων και πλωτών γερανών, να ρίχνουν άγκυρα από πλοία και να πραγματοποιούν το πέρασμα τους με εγκαταλελειμμένες άγκυρες, αλυσίδες, παρτίδες, αποκόμματα και τράτες (σε ζώνες ασφαλείας υποβρυχίων καλωδίων).

Πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές:

Με το διάταγμα της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 5ης Ιουνίου 2013 N 476, τροποποιήθηκε η παράγραφος 12.

12. Για να αποκτήσετε μια γραπτή απόφαση σχετικά με την εναρμόνιση των δράσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 10 και 11 του παρόντος κανονισμού, οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν εγγράφως αίτηση για την οργάνωση του δικτύου (κλαδιά του, τα γραφεία αντιπροσώπων ή δομική μονάδα), υπεύθυνο για τη λειτουργία των σχετικών εγκαταστάσεων μεταφοράς, το αργότερο 15 εργάσιμες ημέρες πριν από την εφαρμογή των απαραίτητων ενεργειών.

Η οργάνωση του δικτύου εξετάζει το θέμα εντός 2 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης και αποφασίζει για το συντονισμό (άρνηση συμφωνίας) σχετικά με την υλοποίηση των σχετικών ενεργειών.

Γίνεται γραπτή απόφαση σχετικά με την έγκριση (άρνηση έγκρισης) των αγωγών που προβλέπονται στις ρήτρες 10 και 11 του παρόντος Κανονισμού στον αιτούντα ή αποστέλλεται σε αυτόν με επιστολή με επιστολή παραλαβής. Ο αιτών ενημερώνεται επίσης από την οργάνωση του δικτύου για την απόφαση που λαμβάνεται με τη χρήση τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας, εάν η αίτηση υποδεικνύει την ανάγκη για τέτοιες πληροφορίες.

Η άρνηση συντονισμού των ενεργειών που προβλέπονται στις ρήτρες 10 και 11 του παρόντος Κανονισμού επιτρέπεται εάν η υλοποίηση των σχετικών ενεργειών παραβιάζει τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τις κανονιστικές νομοθετικές πράξεις και μπορεί να συνεπάγεται διακοπή της λειτουργίας των αντίστοιχων εγκαταστάσεων ηλεκτρικού δικτύου. Η άρνηση πρέπει να αιτιολογείται και να περιέχει παραπομπές στις διατάξεις των κανονιστικών πράξεων που θα παραβιαστούν ως αποτέλεσμα της παραγωγής των σχετικών έργων από τον αιτούντα (υλοποίηση των σχετικών ενεργειών).

Τα πρόσωπα που έχουν λάβει απόφαση σχετικά με το συντονισμό της εφαρμογής των δράσεων σε προστατευόμενες ζώνες υποχρεούνται να τα εφαρμόζουν σύμφωνα με τους όρους που εξασφαλίζουν την ασφάλεια των εγκαταστάσεων ηλεκτρικού δικτύου.

Η γραπτή απόφαση για την έγκριση επιχειρήσεων ανατινάξεων στις ζώνες ασφαλείας εκδίδεται μόνο αφού οι φορείς που εκτελούν αυτές τις εργασίες υποβάλλουν τον τεχνικό φάκελο (σχέδια, διαβατήρια κ.λπ.) σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία που προβλέπεται από τους κανονισμούς ασφαλείας για τις εργασίες ανατινάξεων που θεσπίζονται με κανονιστικές πράξεις.

Μετά την λήψη γραπτής απόφασης για τον συντονισμό της κατασκευής, της ανακατασκευής και της ανακατασκευής κτιρίων και δομών, ταυτόχρονα με την εν λόγω αίτηση, η οργάνωση δικτύου αποστέλλει την τεκμηρίωση σχεδιασμού που έχει αναπτυχθεί για τις σχετικές εγκαταστάσεις. Εάν δεν απαιτείται η ανάπτυξη των εν λόγω εγγράφων, σύμφωνα με τη νομοθεσία σχετικά με τη δραστηριότητα πολεοδομία, την ίδια στιγμή μια τέτοια δήλωση παρουσιάστηκε πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους αντικειμένου, που θα κατασκευαστούν (αλλάζοντας τις παραμέτρους της στην ανασυγκρότηση), καθώς και σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τον όγκο των εργασιών για την κατασκευή, επισκευή και επισκευή. Απαιτούνται όσοι ενδιαφέρονται για την κατασκευή, ανακατασκευή και επισκευή κτιρίων και κατασκευών, άλλα έγγραφα και πληροφορίες δεν επιτρέπονται.

Η άρνηση των οργανώσεων δικτύων να εκδίδουν γραπτή απόφαση σχετικά με το συντονισμό της εφαρμογής σε προστατευτικές ζώνες των ενεργειών που προβλέπονται στις ρήτρες 10 και 11 του παρόντος κανονισμού μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του δικαστηρίου.

Όταν το ομοσπονδιακό εκτελεστικό όργανο που ασκεί την ενεργειακή εποπτεία του ομοσπονδιακού κράτους ανιχνεύει το γεγονός ότι εντός των ορίων των προστατευόμενων περιοχών λαμβάνονται ενέργειες απαγορευόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του παρόντος κανονισμού ή από τις ενέργειες που προβλέπονται στις παραγράφους 10 και 11 του παρόντος κανονισμού χωρίς να λαμβάνεται γραπτή απόφαση για την έγκριση της οργάνωσης του δικτύου, Οι υπάλληλοι αυτού του φορέα καταρτίζουν πρωτόκολλα για τα σχετικά διοικητικά αδικήματα σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας και.

Όταν οι οργανώσεις δικτύων και άλλα άτομα διαπιστώσουν ότι οι ενέργειες που απαγορεύονται από τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του παρόντος κανονισμού διεξάγονται εντός των ορίων των προστατευόμενων περιοχών ή των ενεργειών που προβλέπονται στις παραγράφους 10 και 11 του παρόντος κανονισμού, χωρίς να λαμβάνουν γραπτή απόφαση για την έγκριση της οργάνωσης δικτύου, γεγονότα προς το ομοσπονδιακό εκτελεστικό όργανο που ασκεί ενεργειακή εποπτεία από το ομοσπονδιακό κράτος και επίσης έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας δικαστηρίου και (ή) εκτελεστικών οργάνων που επιτρέπεται για τις υποθέσεις των σχετικών αδικημάτων.

13. Σε περίπτωση σύμπτωσης της ζώνης προστασίας με το δικαίωμα διέλευσης και / ή την προστατευόμενη περιοχή των σιδηροδρόμων, το δικαίωμα διέλευσης και (ή) οδικού άξονα, προστατευόμενες περιοχές αγωγών, γραμμές επικοινωνίας και άλλα αντικείμενα, εργασίες που σχετίζονται με τη λειτουργία αυτών των αντικειμένων, στα συμπίπτοντα οικόπεδα των εδαφών διεξάγεται από τα ενδιαφερόμενα μέρη όπως συμφωνήθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας που ρυθμίζει τη διαδικασία δημιουργίας και χρήσης προστατευόμενων ζωνών, οδικών οδών, stvuyuschih αντικείμενα με την υποχρεωτική σύναψη συμφωνιών συνεργασίας σε περίπτωση ατυχήματος.

14. Στους αυτοκινητόδρομους σε σημεία τομής με εναέριες γραμμές μεταφοράς, οι ιδιοκτήτες οδών πρέπει να διαθέτουν οδικές πινακίδες που απαγορεύουν την ακινητοποίηση των οχημάτων στις ζώνες ασφαλείας αυτών των γραμμών με ονομαστική τάξη ονομαστικής τάσης 330 kilovolts και άνω και τη διέλευση οχημάτων με ή χωρίς φορτίο άνω των 4, 5 μέτρα στις ζώνες ασφαλείας των εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξάρτητα από την ονομαστική τάση ονομαστικής τάσης.

Πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές:

Με το διάταγμα της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 5ης Ιουνίου 2013 N 476, τροποποιήθηκε το σημείο 15.

15. Αν βρείτε ένα καλώδιο που δεν αναφέρεται στην τεχνική τεκμηρίωση για την εργασία, πρέπει να σταματήσετε αμέσως αυτό το έργο, να λάβετε μέτρα για να διασφαλίσετε την ασφάλεια του καλωδίου και να ενημερώσετε τον οργανισμό δικτύου που κατέχει το δικαίωμα ιδιοκτησίας (αλλιώς νόμιμα λόγους) που υποδεικνύονται από την καλωδιακή γραμμή ή από το ομοσπονδιακό εκτελεστικό όργανο που ασκεί την εποπτεία της ομοσπονδιακής κρατικής ενέργειας.

Iv. Χαρακτηριστικά χρήσης από οργανισμούς δικτύων γης

16. Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις ηλεκτρικού δικτύου για τη λειτουργία τους και η προγραμματισμένη (διαδικαστική) εργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με την αστική και γητική νομοθεσία.

Προκειμένου να προληφθούν ή να εξαλειφθούν τα ατυχήματα, οι εργαζόμενοι των οργανώσεων δικτύων έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της οικονομίας του ηλεκτρικού δικτύου, καθώς και τη δυνατότητα παράδοσης των απαραίτητων υλικών και εξοπλισμού.

17. Οι προγραμματισμένες (διαδικαστικές) εργασίες για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων ηλεκτρικού δικτύου γίνονται με προειδοποίηση στους ιδιοκτήτες (χρήστες γης, γαιοκτήμονες, ενοικιαστές) γης.

Η κοινοποίηση αποστέλλεται εγγράφως με ταχυδρομική αλληλογραφία με απόδειξη παραλαβής. Η κοινοποίηση αποστέλλεται λαμβάνοντας υπόψη τις προθεσμίες για την αποστολή γραπτής αλληλογραφίας που καθορίζεται με την καθιερωμένη διαδικασία εγκαίρως ώστε να εξασφαλιστεί η παραλαβή της το αργότερο 7 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της σχετικής εργασίας, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 18 του παρόντος κανονισμού. Η ειδοποίηση αναφέρει τη διάρκεια του έργου, καθώς και το περιεχόμενό του.

18. Οι εργασίες πρόληψης ή εξάλειψης των ατυχημάτων, καθώς και οι συνέπειές τους στις εγκαταστάσεις ηλεκτρικού δικτύου, μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των ιδιοκτητών (χρήστες γης, γαιοκτήμονες, ενοικιαστές) οικοπέδων. Κατά την εκτέλεση των εργασιών αυτών, οι οργανώσεις δικτύων υποχρεούνται να αποστέλλουν ειδοποίηση στους ιδιοκτήτες (χρήστες γης, ιδιοκτήτες γης, ενοικιαστές) των σχετικών οικοπέδων όχι αργότερα από 2 εργάσιμες ημέρες από την έναρξη της εργασίας.

Η κοινοποίηση αναφέρει τη φύση και το είδος των ζημιών στις εγκαταστάσεις ηλεκτρικού δικτύου, καθώς και τις ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης των εργασιών.

Μετά την συντήρηση των εγκαταστάσεων ηλεκτρικού δικτύου, την πρόληψη ή την εξάλειψη των ατυχημάτων σε αυτές τις εγκαταστάσεις ή τις συνέπειές τους, οι οργανώσεις δικτύων πρέπει να φέρουν τη γη σε κατάσταση κατάλληλη για τη χρήση τους για τον επιδιωκόμενο σκοπό ή στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν η σχετική γη εργασία, καθώς και να αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες (χρήστες γης, γαιοκτήμονες, ενοικιαστές) τις ζημίες που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της εργασίας.

19. Σε περίπτωση εγκατάστασης προστατευτικών ζωνών σε γεωργικές εκτάσεις, οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων ηλεκτρικού δικτύου διεξάγονται κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία η γη δεν καταλαμβάνεται από γεωργικές καλλιέργειες ή όταν είναι δυνατή η διασφάλιση της ασφάλειας αυτών των καλλιεργειών.

20. Η προγραμματισμένη (συνήθης) συντήρηση των καλωδιακών ηλεκτρικών γραμμών που προκαλούν παραβίαση της οδικής επιφάνειας μπορεί να γίνει μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση των όρων συμπεριφοράς τους με πρόσωπα που κατέχουν τους δρόμους ή άλλες νομικές βάσεις και στους οικισμούς επίσης τοπική κυβέρνηση.

Για την εναρμόνιση των συνθηκών εργασίας μιας οργάνωσης δικτύου, λειτουργεί τις αντίστοιχες γραμμές μεταφοράς καλώδιο, στέλνει τα συγκεκριμένα πρόσωπα το αργότερο 7 ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών γραπτή δήλωση, αναφέροντας το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και το σχέδιο προγράμματος της οργάνωσης του κινήματος για την περίοδο.

Οι κάτοχοι του δικαιώματος της ιδιοκτησίας ή άλλους νομικούς λόγους δρόμους (τοπικές κυβερνήσεις των οικισμών, μέσα στην οποία οι αντίστοιχες δρόμοι), είναι υποχρεωμένοι να εξετάζουν την οργάνωση του δικτύου αίτηση εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του και να λάβει απόφαση σχετικά με την εναρμόνιση του (άρνηση σε συμφωνία). Η άρνηση έγκρισης επιτρέπεται σε περιπτώσεις όπου το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών δεν πληρούν τις καθιερωμένες υποχρεωτικές απαιτήσεις ή το σχέδιο διαχειρίσεως της κυκλοφορίας δεν πληροί τις απαιτήσεις κανονιστικών νομοθετικών πράξεων στον τομέα της οδικής ασφάλειας.

Σε συμφωνία με πρόσωπο που κατέχει αυτοκινητόδρομο με δικαίωμα κυριότητας ή με άλλους νόμιμους λόγους, το εν λόγω πρόσωπο μπορεί να αποκαταστήσει τις ζημιές που προκλήθηκαν στους δρόμους εις βάρος των σχετικών οργανώσεων δικτύου.

21. Για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και λειτουργίας των εγκαταστάσεων ηλεκτρικού δικτύου σε προστατευόμενες ζώνες, οργανώσεις δικτύων ή οργανισμοί που ενεργούν βάσει σχετικών συμφωνιών με οργανώσεις δικτύων εκτελούνται:

α) τοποθέτηση και συντήρηση πτερυγίων κατά μήκος των εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και γύρω από την περίμετρο των υποσταθμών και των συσκευών διακοπής ρεύματος σε περίπτωση που οι ζώνες αυτές βρίσκονται σε δάση και χώρους πρασίνου ·

β) κοπή και αρχειοθέτηση δένδρων και θάμνων εντός της ελάχιστης επιτρεπόμενης απόστασης από τις κορώνες τους, καθώς και κοπή δέντρων που απειλούν να πέσουν.

Πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές:

Κυβερνητικό Ψήφισμα Αρ. 736 της 26ης Αυγούστου 2013 Τροποποιημένη παράγραφος 22.

22. Απαραίτητη βόλτες με το εύρος ζώνης, που σύμφωνα με την παράγραφο 21 του παρόντος, η απόσταση στην οποία η κοπή ανεξάρτητος (ομάδες) των δένδρων (δασικές φυτείες) και οι ελάχιστες αποστάσεις που καθορίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και άλλες διατάξεις σε κορυφές δέντρων νομικές πράξεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας, συμπεριλαμβανομένων αυτών των κανόνων.

23. Οι οργανισμοί δικτύων κατά τη διατήρηση των λιμανιών υποχρεούνται να εξασφαλίζουν:

α) τη συντήρηση της πύλης σε κατάσταση πυρκαγιάς σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανονισμών πυρασφάλειας στα δάση ·

β) διατηρώντας το πλάτος των ξέφωτα των ποσών που προβλέπονται για τα έργα της κατασκευής των εγκαταστάσεων μεταφοράς και των απαιτήσεων που υπολογίζονται με τον τρόπο που προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, με την περικοπή, κλάδεμα δέντρων (θάμνοι) και άλλα μέσα?

γ) Κομμάτια κοπής ή κλαδέματος δένδρων (δασικές φυτείες) που καλλιεργούνται σε πρασιές των οποίων το ύψος υπερβαίνει τα 4 μέτρα.

24. Η κοπή δένδρων στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 21 και 23 του παρόντος κανονισμού εκτελείται, εάν είναι αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη παροχή δασικών εκτάσεων.

Η κοπή δένδρων (θάμνων και άλλων φυτειών) που δεν σχετίζονται με τα δάση, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 23 του παρόντος κανονισμού, πραγματοποιείται σύμφωνα με την αστική και την κτηνοτροφική νομοθεσία.

Οργανισμοί δικτύων ή οργανισμοί που λειτουργούν βάσει σχετικών συμφωνιών με οργανισμούς δικτύου υποβάλλουν στις εξουσιοδοτημένες κρατικές αρχές εκθέσεις για τη χρήση των δασών σύμφωνα με το άρθρο 49 του δασικού κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Εφαρμογή
στους κανόνες για την καθιέρωση της ασφάλειας
ζώνες αντικειμένων του ηλεκτρικού δικτύου
εγκαταστάσεις και ειδικές συνθήκες
χρήση γης
που βρίσκονται εντός των ορίων αυτών των ζωνών

Απαιτήσεις
στα όρια της εγκατάστασης προστατευόμενων περιοχών των εγκαταστάσεων ηλεκτρικού δικτύου

Με αλλαγές και προσθήκες από:

26 Αυγούστου 2013

Δημιουργούνται ζώνες ασφαλείας:

α) κατά μήκος της εναέριας γραμμής - ως μέρος της επιφάνειας του χώρου εδάφους και του αέρα (ύψος που αντιστοιχεί στο ύψος της εναέριας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υποστηρίζει) οριοθετούνται από παράλληλα κατακόρυφα επίπεδα, σε απόσταση εκατέρωθεν της γραμμής μετάδοσης από τα ακραία σύρματα όταν εκτρέπεται η θέση τους στην ακόλουθη απόσταση:

Σχεδίαση ονομαστικής τάσης τάσης, kV

2 (για γραμμές με αυτοφερόμενα ή μονωμένα σύρματα, που τοποθετούνται στους τοίχους κτιρίων, κατασκευών κ.λπ., η ζώνη προστασίας καθορίζεται σύμφωνα με τις ελάχιστες επιτρεπόμενες αποστάσεις από τις γραμμές αυτές που καθορίζονται από κανονιστικές πράξεις)

10 (5 - για γραμμές με αυτοφερόμενα ή μονωμένα σύρματα που βρίσκονται στα όρια των οικισμών)

Τι είναι οι γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας της ζώνης ασφαλείας;

Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που εκπέμπεται από γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας (LEP) επηρεάζει εξαιρετικά αρνητικά την ανθρώπινη υγεία. Οι επιστήμονες και οι γιατροί διεξήγαγαν έρευνα, σκοπός της οποίας ήταν να μελετήσουν την επίδραση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στους οργανισμούς των ανθρώπων που ζουν κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια και υποσταθμούς μετασχηματιστών.

Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών αποδείχτηκαν συγκλονιστικά - οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που ζούσαν κοντά στις πηγές του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου είχαν μειωμένη ανοσία, πολλές διαταραχές του μεταβολισμού και του καρδιαγγειακού συστήματος. Οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτή τη μελέτη βρίσκονται σε κίνδυνο - είναι επιρρεπείς σε χρόνιες παθήσεις της καρδιάς, των αιμοφόρων αγγείων και του ανθρώπινου νευρικού συστήματος.

Χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους στην ιστοσελίδα "Ηλεκτρικό στο σπίτι". Ένα άλλο θέμα που αποφάσισα να εξετάσω σχετίζεται με την ενεργειακή βιομηχανία. Σήμερα θα εξετάσουμε την έννοια της ζώνης ασφαλείας των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τι απαγορεύεται σε αυτές τις ζώνες και ποιες επιτρεπόμενες αποστάσεις καθορίζονται γι 'αυτές σύμφωνα με τα κανονιστικά έγγραφα.

Θα σας πω επίσης πώς να καθορίσετε το μέγεθος των προστατευόμενων περιοχών γύρω από τις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τους υποσταθμούς μετασχηματιστών και ποιες είναι οι απαιτήσεις για αυτές τις περιοχές.

Απόσταση ζώνης ασφαλείας

Την εποχή εκείνη αναπτύχθηκαν υγειονομικά πρότυπα για γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σκοπός των οποίων είναι η πρόληψη απειλών για την ανθρώπινη ζωή και την υγεία που συνδέονται με τις καταστροφικές επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Τα πρότυπα αυτά ορίζουν ότι οι ειδικές ζώνες υγιεινής εγκαθίστανται κατά μήκος γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, το μέγεθος των οποίων εξαρτάται από την τάση τάσης της γραμμής ισχύος. Όσο υψηλότερη είναι η τάση γραμμής τάσης, τόσο μεγαλύτερη είναι η υγειονομική ζώνη.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η ασφαλής απόσταση κατά μήκος των γραμμών υψηλής τάσης θεωρείται ότι είναι η περιοχή όπου η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου δεν υπερβαίνει το επίπεδο 1 kV / m.

Ας ορίσουμε τι περιλαμβάνεται στην έννοια της ζώνης προστασίας γραμμής ισχύος. Σύμφωνα με την GOST 12.1.051-90, η έννοια αυτή περιλαμβάνει το έδαφος υπό μορφή οικόπεδο και εναέριο χώρο, οι οποίες περιορίζονται από τα παράλληλα επίπεδα και στις δύο πλευρές της γραμμής από τα εξώτατα καλώδια (στη θέση τους που δεν έχουν απορριφθεί).

Έτσι, η απόσταση από τις ηλεκτρικές γραμμές, η οποία είναι ασφαλής για την ανθρώπινη υγεία, καθορίζεται από την τάξη γραμμής τάσης. Η ζώνη ασφαλείας της γραμμής μεταφοράς ισχύος 10 kV είναι 10 μέτρα. Για τις γραμμές μεταφοράς με τάση 35 kV, η απόσταση είναι 15 m, με τάση 110 kV - 20 m, με μια τάση των 330 kV ÷ 500 kV - 30 m, με τάση 750 kV - 40 m, μία τάση 1.150 kV - 55 m.

Εκτός από τις γραμμές υψηλής τάσης για χαμηλή τάση, δημιουργείται επίσης μια ασφαλής απόσταση, έτσι ώστε η ζώνη προστασίας της γραμμής μεταφοράς 0,4 kV να είναι 2 μέτρα.

Εάν η γραμμή αέρα διέρχεται από τα πλωτά υδατικά συστήματα, τότε στην περίπτωση αυτή η απόσταση της ζώνης προστασίας είναι ένα τμήμα - 100 μέτρα (για οποιαδήποτε κατηγορία τάσης). Εάν τα υδάτινα σώματα δεν είναι πλωτά, τότε η απόσταση είναι ίδια με την απόσταση.

Επιπρόσθετα, για τις εγκαταστάσεις διανομής και τους υποσταθμούς μετασχηματιστών, μια ζώνη σε απόσταση 3 μέτρων από τους φράχτες ή τις κατασκευές τους θεωρείται ασφαλής για τον άνθρωπο.

Για τις καλωδιακές γραμμές, η ζώνη ασφαλείας είναι ένα κομμάτι γης που οριοθετείται από κατακόρυφα επίπεδα οριζόντια σε απόσταση 1 m σε κάθε πλευρά των εξωτερικών καλωδίων.

Πόσο οπτικά μπορείτε να καθορίσετε ποια τάση περνάει η γραμμή; Αν δεν ξέρετε τι τάξη τάσης η γραμμή περνάει, προσέξτε τον αριθμό των συρμάτων στη δέσμη μιας φάσης. Εάν δύο συρμάτινα καλώδια ανά φάση είναι συνδεδεμένα με το γιρλάντο μονωτήρα, αυτό σημαίνει ότι αυτή η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι υπό τάση 330 kV, 3 σύρματα ανά φάση είναι 500 kV, 4 σύρματα είναι 750 kV.

Αυτό αφορά τις γραμμές υψηλής τάσης. Για γραμμές τάξης χαμηλότερης τάσης (κάτω από 330 kV) παρέχεται ένα σύρμα ανά φάση, αλλά στην περίπτωση αυτή η τάση τάσης μπορεί να προσδιοριστεί με τον αριθμό των μονωτών στην γιρλάντα. Σε περίπτωση που οι μονωτήρες από 3 έως 5 τεμάχια - γραμμή 35 kV, από 6 έως 8 τεμ. - γραμμή 110 kV, από 12 έως 15 τεμ. - γραμμή 220 kV.

Ανθρώπινες δραστηριότητες στην προστατευόμενη ζώνη

Τι σημαίνει "γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας ζώνης ασφαλείας"; Αυτός ο όρος σημαίνει ειδικές περιοχές και περιοχές στις οποίες πρέπει να ελαχιστοποιείται η ανθρώπινη δραστηριότητα. Με τη δημιουργία αυτών των ζωνών, οι εμπειρογνώμονες στον τομέα της ενέργειας προσπαθούν να αποτρέψουν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της ισχυρής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην ανθρώπινη υγεία, για να αποτρέψουν την απειλή για τη ζωή του.

Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι η παρατεταμένη έκθεση στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που δημιουργείται από γραμμές μεταφοράς ενέργειας, οδηγώντας σε σοβαρές διαταραχές στα εσωτερικά όργανα, αυξάνει την πιθανότητα των καρδιακών παθήσεων, αγγειακές και ενδοκρινικές διασπαστική επίδραση στο ανοσοποιητικό σύστημα και το μεταβολισμό. Για το λόγο αυτό, στα όρια της προστατευτικής ζώνης δεν επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων ή κατασκευών. Εάν οι γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας τρέχουν κατά μήκος του οικόπεδου, τότε οι ιδιοκτήτες τους έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν αυτό το οικόπεδο με κάποιες κρατήσεις, οι οποίες εξαρτώνται από τον τύπο και την τάση λειτουργίας των ηλεκτρικών γραμμών.

Ο ιδιοκτήτης της γης απαγορεύεται αυστηρά να εκτελεί εργασίες εκσκαφής στην επικράτειά του εάν περιλαμβάνεται στη ζώνη προστασίας των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ταυτόχρονα, ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου που ανήκει στην προστατευόμενη ζώνη έχει το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει για καλλιέργειες.

Πρέπει όμως να καταλάβει ότι σε περίπτωση ατυχήματος σε αυτό το τμήμα γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην επικράτειά του, η ομάδα επισκευών θα εκτελέσει εργασίες επισκευής με βαριά μηχανήματα και, όπως καταλαβαίνετε, κανείς δεν θα λύσει τα φυτά, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια μέρους της καλλιέργειας σε αυτό το μέρος.

Θα πρέπει να διευκρινιστεί - οι ζώνες ασφαλείας είναι απαραίτητες όχι μόνο για να σωθούν οι ζωές και η υγεία των ανθρώπων αλλά και για την κανονική λειτουργία των πληρωμάτων έκτακτης ανάγκης για την εξάλειψη των ατυχημάτων και των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ποιες είναι οι απαγορεύσεις που ισχύουν στην προστατευόμενη ζώνη;

Στη ζώνη ασφαλείας των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας απαγορεύεται:

 • • συμμετοχή σε χωματουργικές εργασίες, εργασίες αποκατάστασης ή εκτόξευσης.
 • • φυτά δέντρα και θάμνους?
 • • να οργανώνουν χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και απορριμμάτων.
 • • Δημιουργία ανάχωμα χιονιού.
 • • να επεξεργάζεται τις στάσεις των καλλιεργειών με λιπάσματα και εντομοκτόνα, τα οποία περιλαμβάνουν χημικά συστατικά που επηρεάζουν την πρόωρη καταστροφή πόλων ή καλωδίων και άλλων σχεδίων γραμμών.
 • • Να αρδεύετε τις γεωργικές φυτείες με νερό.
 • • να μπλοκάρουν τους δρόμους και να έχουν πρόσβαση σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
 • • να βρουν ανθρώπους και ζώα (αγελάδες, πρόβατα, άλογα κ.λπ.) για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • • θέτουν σε κίνδυνο την κανονική λειτουργία των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
 • • να συμμετέχουν στην κατασκευή, την ανακαίνιση ή την αποσυναρμολόγηση κατασκευών, κτιρίων και κατασκευών χωρίς άδεια εργασίας εγκεκριμένη από εταιρεία που εξυπηρετεί γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή ή την περιοχή.

Όταν δημιουργείτε ένα πακέτο τεκμηρίωσης για ένα οικόπεδο δίπλα σε μια γραμμή ρεύματος ή την ανάγκη να εργαστείτε σε μια τοποθεσία, πρέπει πάντα να επικοινωνήσετε με τον οργανισμό που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, παράλληλα με τις αισθητά ορατές γραμμές, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις καλωδιώσεις που είναι υπόγεια.

Συνήθως, η κατασκευαστική ομάδα, χωρίς να γνωρίζει ότι ένα καλώδιο έχει τοποθετηθεί κάτω από το έδαφος, αρχίζει να σκάει τρύπες ή λάκκους. Ως εκ τούτου, πριν από οποιαδήποτε εκσκαφή, καθορίστε τη διαδρομή για τη διέλευση των καλωδιακών γραμμών (CL) σε οργανισμούς παροχής ενέργειας.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τοποθεσίες σε αστικές περιοχές, καθώς και κοντά σε υποσταθμούς μετασχηματιστών και συσκευές διανομής.

Κανόνες να βρίσκονται στη ζώνη ασφαλείας των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Η απειλή έκθεσης στην καταστροφική ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κατά μήκος των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι αντιστρόφως ανάλογη με την απόσταση ενός ατόμου από τις ηλεκτρικές γραμμές - όσο πιο μακριά είναι, τόσο μικρότερη θα είναι η υγεία του. Για το λόγο αυτό, είναι καλύτερο να αφιερώνετε όσο το δυνατόν λιγότερη ώρα στη ζώνη ασφαλείας, ελαχιστοποιώντας την παρουσία κοντά στις γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας. Οποιεσδήποτε ηλεκτρικές γραμμές αποτελούν σοβαρό κίνδυνο, ακόμη και αν δεν είναι υψηλής τάσης. Για να σωθεί η ζωή και η υγεία στην περίπτωση αυτής της απειλής, είναι σημαντικό να θυμόμαστε τις ακόλουθες προφυλάξεις.

Σε καμία περίπτωση μην προσεγγίσετε το γυμνό σύρμα, το οποίο βρίσκεται στο έδαφος, καθώς μπορεί να βρίσκεται υπό τάση. Σε αυτή την περίπτωση, αν προσεγγίσετε το καλώδιο σε απόσταση μικρότερη από 8 μ., Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία λόγω "βηματικής τάσης".

Επομένως, εάν βρείτε ένα σύρμα που βρίσκεται στο έδαφος κοντά σας, μην δελεάζετε τη μοίρα - είναι καλύτερα να αφήσετε ένα επικίνδυνο μέρος. Για να γίνει αυτό, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε το "βήμα της χήνας", στο οποίο τα πόδια δεν αποσυνδέονται το ένα από το άλλο.

Επιπλέον, πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι επιτακτική η παρατήρηση μιας ασφαλούς απόστασης από τα τμήματα των ηλεκτρικών γραμμών, των μετασχηματιστών και του εξοπλισμού που βρίσκονται υπό υψηλή τάση. Εάν σε κοντινή απόσταση υπάρχει ορατό γυμνό καλώδιο, τότε σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το προσεγγίσετε, διαφορετικά η πιθανότητα ηλεκτρικού τόξου θα αυξηθεί σημαντικά. Σχετικά με τους τύπους ζημιών από ηλεκτρικό ρεύμα, έγραψα ένα ξεχωριστό άρθρο.

Αν η ηλεκτρική γραμμή έχει εμφανή σημάδια ζημιάς, είναι προτιμότερο να το παρακάμψετε. Επικίνδυνες εναέριες γραμμές μεταφοράς στις οποίες έχει σπάσει ένα ή περισσότερα καλώδια. Τέτοιες ζημιές μπορεί να συνοδεύονται από περιοδικό ραγισμό με σπινθήρισμα που συμβαίνει από καιρό σε καιρό (στην θερμή περίοδο μπορεί να υπάρχει καπνός ή ακόμα και φωτιά).

Λειτουργία γερανού στη ζώνη ασφαλείας των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Η χρήση αυτοκινούμενων γερανών για διάφορους σκοπούς κοντά στη γραμμή ισχύος αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά. Η επιτρεπόμενη απόσταση από το πλησιέστερο καλώδιο ηλεκτρικής γραμμής στο ακραίο σημείο του βραχίονα του γερανού ή το φορτίο που είναι προσαρτημένο σε αυτό πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 μέτρα.

Εάν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν γερανοί με απόσταση μεγαλύτερη από 30 μέτρα από το πλησιέστερο καλώδιο με τάση άνω των 42 V, ο χειριστής του γερανού πρέπει να λάβει ειδική άδεια εργασίας από τον οργανισμό που εξυπηρετεί αυτή τη γραμμή. Αυτό το έγγραφο, που εκδόθηκε μόνο πριν από την έναρξη της εργασίας, ρυθμίζει ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας σε μια επικίνδυνη περιοχή κοντά σε μια γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας.

Εκτός από αυτά τα 30 μέτρα, υπάρχουν πρότυπα για την επιτρεπόμενη απόσταση από τους μηχανισμούς των ανυψωτικών μηχανών σε οποιαδήποτε θέση (εργασία και μεταφορά) σε μέρη που ζουν. Έτσι για τις γραμμές ισχύος με τάση έως 1 kV, η επιτρεπόμενη απόσταση θα είναι 1 m. με τάση 1 ÷ 35 kV - 1 m. με τάση 110 kV - 1,5 m. με τάση 150 kV - 2 m. με τάση 220 kV - 2,5 m. με τάση 330 kV - 3,5 m. με τάση από 500 - 4.5 m. με τάση 750-6 m.

Εάν η απαίτηση να βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση από τις ηλεκτρικές γραμμές και τον εξοπλισμό είναι αδύνατη για διάφορους λόγους, τότε αυτές οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μετά την αποσύνδεση και την ελάφρυνση της τάσης από τη γραμμή. Αυτά τα έργα εκτελούνται παράλληλα με την είσοδο.

Ποια είναι η ζώνη ασφαλείας της γραμμής ρεύματος. Τι να κάνετε αν... Ταξινόμηση προστατευόμενων περιοχών

Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που εκπέμπεται από γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας (LEP) επηρεάζει εξαιρετικά αρνητικά την ανθρώπινη υγεία. Οι επιστήμονες και οι γιατροί διεξήγαγαν έρευνα, σκοπός της οποίας ήταν να μελετήσουν την επίδραση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στους οργανισμούς των ανθρώπων που ζουν κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια και υποσταθμούς μετασχηματιστών.

Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών αποδείχτηκαν συγκλονιστικά - οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που ζούσαν κοντά στις πηγές του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου είχαν μειωμένη ανοσία, πολλές διαταραχές του μεταβολισμού και του καρδιαγγειακού συστήματος. Οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτή τη μελέτη βρίσκονται σε κίνδυνο - είναι επιρρεπείς σε χρόνιες παθήσεις της καρδιάς, των αιμοφόρων αγγείων και του ανθρώπινου νευρικού συστήματος.

Χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους στην ιστοσελίδα "Ηλεκτρικό στο σπίτι". Ένα άλλο θέμα που αποφάσισα να εξετάσω σχετίζεται με την ενεργειακή βιομηχανία. Σήμερα θα εξετάσουμε την έννοια της ζώνης ασφαλείας των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τι απαγορεύεται σε αυτές τις ζώνες και ποιες επιτρεπόμενες αποστάσεις καθορίζονται γι 'αυτές σύμφωνα με τα κανονιστικά έγγραφα.

Θα σας πω επίσης πώς να καθορίσετε το μέγεθος των προστατευόμενων περιοχών γύρω από τις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τους υποσταθμούς μετασχηματιστών και ποιες είναι οι απαιτήσεις για αυτές τις περιοχές.

Απόσταση ζώνης ασφαλείας

Την εποχή εκείνη αναπτύχθηκαν υγειονομικά πρότυπα για γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σκοπός των οποίων είναι η πρόληψη απειλών για την ανθρώπινη ζωή και την υγεία που συνδέονται με τις καταστροφικές επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Τα πρότυπα αυτά ορίζουν ότι οι ειδικές ζώνες υγιεινής εγκαθίστανται κατά μήκος γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, το μέγεθος των οποίων εξαρτάται από την τάση τάσης της γραμμής ισχύος. Όσο υψηλότερη είναι η τάση γραμμής τάσης, τόσο μεγαλύτερη είναι η υγειονομική ζώνη.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η ασφαλής απόσταση κατά μήκος των γραμμών υψηλής τάσης θεωρείται ότι είναι η περιοχή όπου η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου δεν υπερβαίνει το επίπεδο 1 kV / m.

Ας ορίσουμε τι περιλαμβάνεται στην έννοια της ζώνης προστασίας γραμμής ισχύος. Σύμφωνα με την GOST 12.1.051-90, η έννοια αυτή περιλαμβάνει το έδαφος υπό μορφή οικόπεδο και εναέριο χώρο, οι οποίες περιορίζονται από τα παράλληλα επίπεδα και στις δύο πλευρές της γραμμής από τα εξώτατα καλώδια (στη θέση τους που δεν έχουν απορριφθεί).

Έτσι, η απόσταση από τις ηλεκτρικές γραμμές, η οποία είναι ασφαλής για την ανθρώπινη υγεία, καθορίζεται από την τάξη γραμμής τάσης. Η ζώνη ασφαλείας της γραμμής μεταφοράς ισχύος 10 kV είναι 10 μέτρα. Για τις γραμμές μεταφοράς με τάση 35 kV, η απόσταση είναι 15 m, με τάση 110 kV - 20 m, με μια τάση των 330 kV ÷ 500 kV - 30 m, με τάση 750 kV - 40 m, μία τάση 1.150 kV - 55 m.

Εκτός από τις γραμμές υψηλής τάσης για χαμηλή τάση, δημιουργείται επίσης μια ασφαλής απόσταση, έτσι ώστε η ζώνη προστασίας της γραμμής μεταφοράς 0,4 kV να είναι 2 μέτρα.

Εάν η εναέρια γραμμή διέρχεται μέσω πλωτών σωμάτων νερού, τότε στην περίπτωση αυτή η απόσταση της ζώνης προστασίας είναι ένα τμήμα - 100 μέτρα (για οποιαδήποτε κατηγορία τάσης). Εάν τα υδάτινα σώματα δεν είναι πλωτά, τότε η απόσταση είναι ίδια με την απόσταση.

Επιπρόσθετα, για τις εγκαταστάσεις διανομής και τους υποσταθμούς μετασχηματιστών, μια ζώνη σε απόσταση 3 μέτρων από τους φράχτες ή τις κατασκευές τους θεωρείται ασφαλής για τον άνθρωπο.

Για τις καλωδιακές γραμμές, η ζώνη ασφαλείας είναι ένα κομμάτι γης που οριοθετείται από κατακόρυφα επίπεδα οριζόντια σε απόσταση 1 m σε κάθε πλευρά των εξωτερικών καλωδίων.

Πόσο οπτικά μπορείτε να καθορίσετε ποια τάση περνάει η γραμμή; Αν δεν ξέρετε τι τάξη τάσης η γραμμή περνάει, προσέξτε τον αριθμό των συρμάτων στη δέσμη μιας φάσης. Εάν δύο συρμάτινα καλώδια ανά φάση είναι συνδεδεμένα με το γιρλάντο μονωτήρα, αυτό σημαίνει ότι αυτή η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι υπό τάση 330 kV, 3 σύρματα ανά φάση είναι 500 kV, 4 σύρματα είναι 750 kV.

Αυτό αφορά τις γραμμές υψηλής τάσης. Για γραμμές τάξης χαμηλότερης τάσης (κάτω από 330 kV) παρέχεται ένα σύρμα ανά φάση, αλλά στην περίπτωση αυτή η τάση τάσης μπορεί να προσδιοριστεί με τον αριθμό των μονωτών στην γιρλάντα. Σε περίπτωση που οι μονωτήρες από 3 έως 5 τεμάχια - γραμμή 35 kV, από 6 έως 8 τεμ. - γραμμή 110 kV, από 12 έως 15 τεμ. - γραμμή 220 kV.

Ανθρώπινες δραστηριότητες στην προστατευόμενη ζώνη

Τι σημαίνει "γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας ζώνης ασφαλείας"; Αυτός ο όρος σημαίνει ειδικές περιοχές και περιοχές στις οποίες πρέπει να ελαχιστοποιείται η ανθρώπινη δραστηριότητα. Με τη δημιουργία αυτών των ζωνών, οι εμπειρογνώμονες στον τομέα της ενέργειας προσπαθούν να αποτρέψουν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της ισχυρής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην ανθρώπινη υγεία, για να αποτρέψουν την απειλή για τη ζωή του.

Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι η παρατεταμένη έκθεση στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που δημιουργείται από γραμμές μεταφοράς ενέργειας, οδηγώντας σε σοβαρές διαταραχές στα εσωτερικά όργανα, αυξάνει την πιθανότητα των καρδιακών παθήσεων, αγγειακές και ενδοκρινικές διασπαστική επίδραση στο ανοσοποιητικό σύστημα και το μεταβολισμό. Για το λόγο αυτό, στα όρια της προστατευτικής ζώνης δεν επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων ή κατασκευών. Εάν οι γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας τρέχουν κατά μήκος του οικόπεδου, τότε οι ιδιοκτήτες τους έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν αυτό το οικόπεδο με κάποιες κρατήσεις, οι οποίες εξαρτώνται από τον τύπο και την τάση λειτουργίας των ηλεκτρικών γραμμών.

Ο ιδιοκτήτης της γης απαγορεύεται αυστηρά να εκτελεί εργασίες εκσκαφής στην επικράτειά του εάν περιλαμβάνεται στη ζώνη προστασίας των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ταυτόχρονα, ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου που ανήκει στην προστατευόμενη ζώνη έχει το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει για καλλιέργειες.

Πρέπει όμως να καταλάβει ότι σε περίπτωση ατυχήματος σε αυτό το τμήμα γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην επικράτειά του, η ομάδα επισκευών θα εκτελέσει εργασίες επισκευής με βαριά μηχανήματα και, όπως καταλαβαίνετε, κανείς δεν θα λύσει τα φυτά, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια μέρους της καλλιέργειας σε αυτό το μέρος.

Θα πρέπει να διευκρινιστεί - οι ζώνες ασφαλείας είναι απαραίτητες όχι μόνο για να σωθούν οι ζωές και η υγεία των ανθρώπων αλλά και για την κανονική λειτουργία των πληρωμάτων έκτακτης ανάγκης για την εξάλειψη των ατυχημάτων και των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ποιες είναι οι απαγορεύσεις που ισχύουν στην προστατευόμενη ζώνη;

Στη ζώνη ασφαλείας των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας απαγορεύεται:

 • να ασχολούνται με χωματουργικές, βελτιωτικές ή ανατινάξεις.
 • φυτικά δέντρα και θάμνοι.
 • να οργανώνουν χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και απορριμμάτων ·
 • να δημιουργήσουν ανάχωμα χιονιού.
 • να επεξεργάζονται τις στάσεις των καλλιεργειών με λιπάσματα και εντομοκτόνα, τα οποία περιλαμβάνουν χημικά συστατικά που επηρεάζουν την πρόωρη καταστροφή πόλων ή καλωδίων και άλλα σχέδια γραμμών ·
 • να καλλιεργούν γεωργικές καλλιέργειες με νερό ·
 • να εμποδίζουν τους δρόμους και τους δρόμους πρόσβασης στις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ·
 • την εύρεση ανθρώπων και ζώων (αγελάδες, πρόβατα, άλογα κ.λπ.) για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • θέτουν σε κίνδυνο την κανονική λειτουργία των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ·
 • να αναλάβει την κατασκευή, την ανακαίνιση ή την αποσυναρμολόγηση κατασκευών, κτιρίων και κατασκευών χωρίς άδεια εργασίας, συμφωνηθεί με την εταιρεία που εξυπηρετεί τις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή ή την περιοχή.

Όταν δημιουργείτε ένα πακέτο τεκμηρίωσης για ένα οικόπεδο δίπλα σε μια γραμμή ρεύματος ή την ανάγκη να εργαστείτε σε μια τοποθεσία, πρέπει πάντα να επικοινωνήσετε με τον οργανισμό που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, παράλληλα με τις αισθητά ορατές γραμμές, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις καλωδιώσεις που είναι υπόγεια.

Συνήθως, η κατασκευαστική ομάδα, χωρίς να γνωρίζει ότι ένα καλώδιο έχει τοποθετηθεί κάτω από το έδαφος, αρχίζει να σκάει τρύπες ή λάκκους. Ως εκ τούτου, πριν από οποιαδήποτε εκσκαφή, καθορίστε τη διαδρομή για τη διέλευση των καλωδιακών γραμμών (CL) σε οργανισμούς παροχής ενέργειας.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τοποθεσίες σε αστικές περιοχές, καθώς και κοντά σε υποσταθμούς μετασχηματιστών και συσκευές διανομής.

Κανόνες να βρίσκονται στη ζώνη ασφαλείας των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Η απειλή έκθεσης στην καταστροφική ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κατά μήκος των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι αντιστρόφως ανάλογη με την απόσταση ενός ατόμου από τις ηλεκτρικές γραμμές - όσο πιο μακριά είναι, τόσο μικρότερη θα είναι η υγεία του. Για το λόγο αυτό, είναι καλύτερο να αφιερώνετε όσο το δυνατόν λιγότερη ώρα στη ζώνη ασφαλείας, ελαχιστοποιώντας την παρουσία κοντά στις γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας. Οποιεσδήποτε ηλεκτρικές γραμμές αποτελούν σοβαρό κίνδυνο, ακόμη και αν δεν είναι υψηλής τάσης. Για να σωθεί η ζωή και η υγεία στην περίπτωση αυτής της απειλής, είναι σημαντικό να θυμόμαστε τις ακόλουθες προφυλάξεις.

Σε καμία περίπτωση μην προσεγγίσετε το γυμνό σύρμα, το οποίο βρίσκεται στο έδαφος, καθώς μπορεί να βρίσκεται υπό τάση. Σε αυτή την περίπτωση, αν προσεγγίσετε το καλώδιο σε απόσταση μικρότερη από 8 μ., Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία λόγω "βηματικής τάσης".

Επομένως, εάν βρείτε ένα σύρμα που βρίσκεται στο έδαφος κοντά σας, μην δελεάζετε τη μοίρα - είναι καλύτερα να αφήσετε ένα επικίνδυνο μέρος. Για να γίνει αυτό, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε το "βήμα της χήνας", στο οποίο τα πόδια δεν αποσυνδέονται το ένα από το άλλο.

Επιπλέον, πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι επιτακτική η παρατήρηση μιας ασφαλούς απόστασης από τα τμήματα των ηλεκτρικών γραμμών, των μετασχηματιστών και του εξοπλισμού που βρίσκονται υπό υψηλή τάση. Εάν σε κοντινή απόσταση υπάρχει ορατό γυμνό καλώδιο, τότε σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το προσεγγίσετε, διαφορετικά η πιθανότητα ηλεκτρικού τόξου θα αυξηθεί σημαντικά. Σχετικά με τους τύπους ζημιών από ηλεκτρικό ρεύμα, έγραψα ένα ξεχωριστό άρθρο.

Αν η ηλεκτρική γραμμή έχει εμφανή σημάδια ζημιάς, είναι προτιμότερο να το παρακάμψετε. Επικίνδυνες εναέριες γραμμές μεταφοράς στις οποίες έχει σπάσει ένα ή περισσότερα καλώδια. Τέτοιες ζημιές μπορεί να συνοδεύονται από περιοδικό ραγισμό με σπινθήρισμα που συμβαίνει από καιρό σε καιρό (στην θερμή περίοδο μπορεί να υπάρχει καπνός ή ακόμα και φωτιά).

Λειτουργία γερανού στη ζώνη ασφαλείας των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Η χρήση αυτοκινούμενων γερανών για διάφορους σκοπούς κοντά στη γραμμή ισχύος αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά. Η επιτρεπόμενη απόσταση από το πλησιέστερο καλώδιο ηλεκτρικής γραμμής στο ακραίο σημείο του βραχίονα του γερανού ή το φορτίο που είναι προσαρτημένο σε αυτό πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 μέτρα.

Εάν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν γερανοί με απόσταση μεγαλύτερη από 30 μέτρα από το πλησιέστερο καλώδιο με τάση άνω των 42 V, ο χειριστής του γερανού πρέπει να λάβει ειδική άδεια εργασίας από τον οργανισμό που εξυπηρετεί αυτή τη γραμμή. Αυτό το έγγραφο, που εκδόθηκε μόνο πριν από την έναρξη της εργασίας, ρυθμίζει ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας σε μια επικίνδυνη περιοχή κοντά σε μια γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας.

Εκτός από αυτά τα 30 μέτρα, υπάρχουν πρότυπα για την επιτρεπόμενη απόσταση από τους μηχανισμούς των ανυψωτικών μηχανών σε οποιαδήποτε θέση (εργασία και μεταφορά) σε μέρη που ζουν. Έτσι για τις γραμμές ισχύος με τάση έως 1 kV, η επιτρεπόμενη απόσταση θα είναι 1 m. με τάση 1 ÷ 35 kV - 1 m. με τάση 110 kV - 1,5 m. με τάση 150 kV - 2 m. με τάση 220 kV - 2,5 m. με τάση 330 kV - 3,5 m. με τάση από 500 - 4.5 m. με τάση 750-6 m.

Εάν η απαίτηση να βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση από τις ηλεκτρικές γραμμές και τον εξοπλισμό είναι αδύνατη για διάφορους λόγους, τότε αυτές οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μετά την αποσύνδεση και την ελάφρυνση της τάσης από τη γραμμή. Αυτά τα έργα εκτελούνται παράλληλα με την είσοδο.

Η χρήση εδαφών που βρίσκονται στη ζώνη μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας διέπεται από τους νέους Κανόνες για την Εγκατάσταση Προστατευόμενων Ζώνων Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Ειδικών Όρων Χρήσης Οικόπεδα εντός των Συνόρων των Ζωνών αυτών (Διάταγμα της Κυβερνητικής Διάταξης αριθ. 160 της 24ης Φεβρουαρίου 2009 όπως τροποποιήθηκε στις 17 Μαΐου 2016)

Η εισαγωγή τέτοιων κανόνων οφείλεται στις επιβλαβείς επιπτώσεις του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στην ανθρώπινη υγεία.

Σύμφωνα με το Κέντρο Ηλεκτρομαγνητικής Ασφάλειας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι που ζουν κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια και υποσταθμούς μετασχηματιστών μπορεί να παρουσιάσουν αλλαγές στη λειτουργική κατάσταση των νευρικών, καρδιαγγειακών, νευροσωμικών και ενδοκρινικών συστημάτων, να διαταράξουν τις μεταβολικές διεργασίες και την ανοσία. και αναπαραγωγικές λειτουργίες.

Ταυτόχρονα, υπάρχουν περιοχές όπου η κατασκευή απαγορεύεται αυστηρά.

Τα οικόπεδα που βρίσκονται σε ζώνες ασφαλείας γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας δεν αποσύρονται από τους ιδιοκτήτες, τους ιδιοκτήτες ή τους χρήστες τους.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτούς, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς (εμπράγματα βάρη) που προβλέπονται από τους παραπάνω Κανόνες.

Η δημιουργία ζωνών ασφαλείας δεν συνεπάγεται απαγόρευση συναλλαγών με οικόπεδα που βρίσκονται σε αυτές τις ζώνες ασφαλείας.

Περιορισμοί (εμπράγματα βάρη) είναι υποχρεωτικοί που αναφέρονται σε έγγραφα που πιστοποιούν τα δικαιώματα ιδιοκτητών, ιδιοκτητών ή χρηστών οικόπεδα (πιστοποιητικά, κτηματολογικά διαβατήρια).

Οι περιορισμοί των δικαιωμάτων αφορούν τη δυνατότητα (με μεγαλύτερη ακρίβεια, την αδυναμία) να πραγματοποιείται κεφαλαιουχική κατασκευή εγκαταστάσεων με μακρά ή μόνιμη διαμονή προσώπου (κατοικίες, εξοχικές κατοικίες, κτίρια και κατασκευές βιομηχανικής και μη παραγωγής) στην προστατευόμενη ζώνη γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Για να πραγματοποιήσετε τις απαραίτητες διευκρινίσεις κατά την κατασκευή οικοπέδων με φορτία γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με την οργάνωση του ηλεκτρικού δικτύου.

Το εύρος της διάδοσης ενός ηλεκτρομαγνητικού πεδίου (και ενός επικίνδυνου μαγνητικού πεδίου) από τις γραμμές μεταφοράς ενέργειας εξαρτάται άμεσα από τη δύναμή του.

Ακόμη και με μια γρήγορη ματιά στα καλώδια που κρεμούν, μπορείτε να ρυθμίσετε κατά προσέγγιση την τάση τάσης των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτό καθορίζεται από τον αριθμό των συρμάτων σε μια δέσμη, δηλαδή όχι στο στήριγμα, αλλά στη φάση:

 • 4 καλώδια - για γραμμές μεταφοράς 750 kV.
 • 3 καλώδια - για γραμμές μεταφοράς ισχύος 500 kV.
 • 2 καλώδια - για γραμμές μεταφοράς ισχύος 330 kV.
 • 1 καλώδιο - για γραμμές μεταφοράς ενέργειας κάτω από 330 kV.

Μπορείτε να καθορίσετε κατά προσέγγιση την τάση τάσης των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τον αριθμό των μονωτών στο γιρλάντα:

 • 10-15 τεμ. - για γραμμές μεταφοράς 220 kV.
 • 6-8 τεμάχια - για γραμμές μεταφοράς 110 kV ·
 • 3-5 κομμάτια - για γραμμή ισχύος 35kV.
 • 1 κομμάτι - για γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας κάτω των 10 kV.

Με βάση την γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για την προστασία του κοινού από τη δράση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου καθορισμένων ζωνών προστασίας για γραμμές μεταφοράς (σερβιέτες κανόνες snip № 2971-84 - «προστασία του πληθυσμού από τις επιπτώσεις του ηλεκτρικού πεδίου που παράγεται από εναέριες γραμμές εναλλασσόμενου συχνότητα ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος").

Για γραμμές εναέριου ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης (OHL), οι ζώνες υγειονομικής προστασίας είναι εγκατεστημένες και στις δύο πλευρές της προβολής στο έδαφος των εξωτερικών καλωδίων.

Αυτές οι ζώνες καθορίζουν τις ελάχιστες αποστάσεις από τα πλησιέστερα οικιστικά, βιομηχανικά και μη βιομηχανικά κτίρια και κατασκευές:

 • 2 m - για εναέρια γραμμή κάτω από 1kV,
 • 10 m - για εναέρια γραμμή 1-20 kV
 • 15 m - για εναέρια γραμμή 35 kV
 • 20 m - για εναέρια γραμμή 110 kV
 • 25 m - για εναέρια γραμμή 150-220 kV
 • 30 m - για εναέρια γραμμή 330 kV, 400 kV, 500 kV
 • 40 m - για εναέρια γραμμή 750 kV
 • 55 m - για VL 1150 kV
 • 100 m - για εναέριες γραμμές μέσω δεξαμενών (ποτάμια, κανάλια, λίμνες κ.λπ.).

Κυριολεκτικά από το διάταγμα της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 24ης Φεβρουαρίου 2009 № 160 σχετικά με τη διαδικασία για την καθιέρωση ζωνών προστασίας των ηλεκτρικών δικτύων και ειδικών συνθηκών για τη χρήση της γης που βρίσκεται εντός των ορίων αυτών των ζωνών:

1. Απαιτήσεις στα όρια της εγκατάστασης προστατευόμενων περιοχών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων δικτύου

 • τάξη ονομαστικής τάσης έως 1 kV - 2 m

για τις γραμμές με αυτοφερόμενα ή μονωμένα σύρματα, που τοποθετούνται στους τοίχους κτιρίων, κατασκευών κ.λπ., η ζώνη προστασίας καθορίζεται σύμφωνα με τις ελάχιστες επιτρεπτές αποστάσεις από τις γραμμές που καθορίζονται από τις κανονιστικές πράξεις.

 • ονομαστική τάση τάξης 1-20 kV - 10 m

(5 m - για γραμμές με αυτοφερόμενα ή μονωμένα καλώδια που βρίσκονται στα όρια των οικισμών).

 • ονομαστική τάση ονομαστικής τάσης 35 kV - 15 m.
 • ονομαστική τάση τάσης 110 kV - 20 m.

Ζώνες ασφαλείας για VL-6 (10) kV και VLZ-6 (10 kV):

 • 10 m - γραμμή εναέριας κατασκευής από μη μονωμένο αγωγό VL-6 (10) kV υπό οποιεσδήποτε συνθήκες διέλευσης ·
 • 5 m - μια εναέρια γραμμή κατασκευασμένη από έναν μονωμένο αγωγό VLZ-6 (10) kV (μόνο στα όρια του οικισμού).

2. Δημιουργία ζωνών ασφαλείας

Εγκαθίστανται ζώνες ασφαλείας για όλες τις εγκαταστάσεις ηλεκτρικού δικτύου, βάσει των απαιτήσεων για τη δημιουργία ζωνών προστασίας σύμφωνα με το παράρτημα.

Τα όρια της προστατευτικής ζώνης σε σχέση με μια χωριστή εγκατάσταση ηλεκτρικού δικτύου καθορίζονται από τον οργανισμό που την κατέχει με βάση ιδιοκτησία ή άλλη νομική βάση (εφεξής καλούμενη "οργάνωση δικτύου").

Η οργάνωση δικτύου εφαρμόζει στον ομοσπονδιακό εκτελεστικό φορέα που ασκεί τεχνικό έλεγχο και εποπτεία στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας, με δήλωση σχετικά με το συντονισμό των ορίων της ζώνης προστασίας σε σχέση με τις επιμέρους εγκαταστάσεις ηλεκτρικού δικτύου, η οποία πρέπει να αναθεωρηθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της από την αρμόδια αρχή.

Μετά τη συμφωνία όρια νεκρή ζώνη οργάνωση του δικτύου αναφέρεται στην ομοσπονδιακή εκτελεστική εξουσία ασκεί το κτηματολογικό καταγραφή και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας κρατικών κτηματολογίου (κτηματολογικοί σώμα εγγραφής), μια δήλωση σχετικά με την εφαρμογή των ορίων της ζώνης ασφαλείας στα έγγραφα του κράτους κτηματολογίου καταγραφή της ακίνητης περιουσίας, με βάση την οποία το εν λόγω ομοσπονδιακού Η εκτελεστική αρχή αποφασίζει για τη συμπερίληψη πληροφοριών στην κατάσταση κτηματογράφησης ακίνητης περιουσίας τα όρια της προστατευόμενης ζώνης.

Η ζώνη προστασίας θεωρείται ότι έχει καθιερωθεί από την ημερομηνία που οι πληροφορίες στα σύνορά της καταχωρούνται στα κρατικά κτηματολογικά αρχεία.

Σημείωση

 1. Δεν επιτρέπεται η μετάδοση ηλεκτρικών γραμμών μέσω των γηπέδων, των εγκαταστάσεων εκπαίδευσης και παιδικής μέριμνας.
 2. Επιτρέπεται στις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (VL) έως 20 kV να απομακρύνεται από τα εξωτερικά καλώδια μέχρι τα όρια των αγροτεμαχίων, μεμονωμένων κατοικιών και συλλογικών αγροτεμαχίων τουλάχιστον 20 μ.
 3. Η διέλευση ηλεκτρικών γραμμών (OHL) πάνω σε κτίρια και δομές, κατά κανόνα, δεν επιτρέπεται.
 4. Επιτρέπεται η διέλευση ηλεκτρικών γραμμών (OHL) σε βιομηχανικά κτίρια και κατασκευές βιομηχανικών επιχειρήσεων βαθμού πυρκαγιάς I-II σύμφωνα με τους κτιριακούς κώδικες για πυρασφάλεια κτιρίων και κατασκευών με οροφή από άκαυστα υλικά (για γραμμές υψηλής τάσης 330-750 kV μόνο πάνω από βιομηχανικά κτίρια ηλεκτρικών υποσταθμών.

3. Στην ζώνη ασφαλείας των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (VL) απαγορεύεται

 1. Κάντε την κατασκευή, την ανακαίνιση, την κατεδάφιση οποιωνδήποτε κτιρίων και κατασκευών.
 2. Για την πραγματοποίηση κάθε είδους εξόρυξης, εκρηκτικών, αποκαταστατικών εργασιών, φύτευσης δέντρων, καλλιεργειών πότισμα.
 3. Τοποθετήστε βενζινάδικα.
 4. Για να μπλοκάρετε τις εισόδους και τις προσεγγίσεις στις υποστηρίξεις γραμμών υψηλής τάσης.
 5. Οργανώστε χωματερές χιονιού, συντρίμμια και χώμα.
 6. Φυλάξτε τις ζωοτροφές, τα λιπάσματα, το άχυρο, κάντε φωτιά.
 7. Για να οργανώσετε αθλητικές εγκαταστάσεις, στάδια, στάσεις μεταφοράς, να πραγματοποιήσετε οποιεσδήποτε δραστηριότητες που σχετίζονται με ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων.

Η εκτέλεση των αναγκαίων μέτρων στη ζώνη ασφαλείας των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά την παραλαβή γραπτής άδειας για την εκτέλεση εργασιών από την επιχείρηση (οργανισμό) που είναι υπεύθυνη για αυτά τα δίκτυα.

Η παραβίαση των απαιτήσεων των "Κανόνων Προστασίας Ηλεκτρικών Δικτύων τάσης άνω των 1000 V", εάν προκάλεσε διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, μπορεί να συνεπάγεται διοικητική ευθύνη:

 • τα φυσικά πρόσωπα τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους από 5 έως 10 φορές το κατώτατο μισθό.
 • τα νομικά πρόσωπα τιμωρούνται με πρόστιμο από 100 έως 200 κατώτατους μισθούς.

Ζώνες ασφαλείας Ζώνης Ενέργειας

Για την πρόληψη των ατυχημάτων και την προστασία τους γραμμές μεταφοράς ενέργειας (γενικά και το καλώδιο) μαζί τους τη δημιουργία ζωνών προστασίας, σύμφωνα με τους «Κανόνες εγκατάστασης των ζωνών ασφαλείας των εγκαταστάσεων μεταφοράς και ειδικών όρων της χρήσης της γης που βρίσκονται εντός των ορίων των περιοχών αυτών» (στο εξής - οι Κανόνες).

Δημιουργούνται ζώνες ασφαλείας:

α) κατά μήκος εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ·

β) κατά μήκος των υπογείων καλωδιακών γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ·

γ) στις γραμμές υποθαλάσσιου καλωδίου ·

ζ) κατά μήκος των μεταβάσεων εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω δεξαμενών ·

ε) γύρω από τους υποσταθμούς.

Προστατευτική γραμμή ζώνης εναέρια (UL) μετάδοσης είναι μια χώρα και του εναερίου χώρου (ύψος υποστηρίγματα), έναν περιορισμένο κατακόρυφα επίπεδα σε απόσταση αλλά και οι δύο πλευρές των εξωτερικών συρμάτων στο χωρίς απόκλιση κατάστασή τους σε κάποια απόσταση: για την τάση της αλυσοειδούς μέχρι 1 kV - 2 m (εκτός από γραμμές με αυτοφερόμενα ή μονωμένα σύρματα που τοποθετούνται στους τοίχους κτιρίων, κατασκευών). από 1 έως 20 kV - 10 m (5 m - για γραμμές με αυτοφερόμενα ή μονωμένα καλώδια που βρίσκονται στα όρια των οικισμών). 35 kV - 15 m. 110 kV - 20 μέτρα. 150, 220 kV - 25 m. 300, 500, 400 kV - 30 m. 750 kV - 40 μέτρα. 1150 kV - 55 m (χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του μεγέθους των ποταμών). Για γραμμές μεταφοράς αέρα που βρίσκονται πάνω από πλωτά σώματα νερού σε οποιαδήποτε τάση, η απόσταση εγώ είναι 100 μέτρα, και για μη πλεύσιμα είναι ίδια με την ξηρά.

Προστατευτική καλωδιακών γραμμών ζώνη (CL) ισχύς που στο έδαφος - αυτό το τμήμα κατά μήκος της υπόγειας γραμμής καλωδίου, περιορισμένη κατακόρυφα επίπεδα σε απόσταση εκατέρωθεν της γραμμής από το εξωτερικό καλώδιο σε απόσταση 1 m έως 1000V τάσης TC εκτείνεται σε πόλεις υπό πεζοδρόμια αυτό. η απόσταση είναι 1,0 μ. προς την κατεύθυνση του οδοστρώματος και 0,6 μ. προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η ζώνη ασφαλείας του KL που διέρχεται από τις δεξαμενές (πλεύσιμο και δεν μπορεί να πλεύσει) είναι ένα τμήμα της περιοχής του νερού από τα ακραία καλώδια 100 m το καθένα και στις δύο κατευθύνσεις.

Η ζώνη ασφαλείας γύρω από τους υποσταθμούς είναι ένα οικόπεδο εδάφους και εναέριου χώρου (στο υψηλότερο σημείο του υποσταθμού) από τον φράκτη υποσταθμού (κατά μήκος της περιμέτρου), που περιορίζεται στην ίδια απόσταση όπως για τις γραμμές μεταφοράς αέρα, λαμβάνοντας υπόψη την τάση τάσης του υποσταθμού.

Σε ζώνες ασφαλείας, σε οποιαδήποτε τάση δικτύων, απαγορεύεται η διεξαγωγή ενεργειών που θα μπορούσαν να διαταράξουν την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων ηλεκτρικού δικτύου, να βλάψουν τη ζωή ή την υγεία των πολιτών και των περιουσιών. Έτσι, δεν μπορείτε να ρίξει πάνω στο σύρμα και εναέριες γραμμές μεταφοράς υποστηρίζουν ξένα αντικείμενα, ανεβείτε υποστήριξη, να χτίσουν μια πυρκαγιά, τοποθετήστε το χώρο υγειονομικής ταφής για τη λειτουργία μηχανισμών επιπτώσεων, για να μειωθεί η βαρύτητα που ζυγίζει πάνω από 5 τόνους, καθώς και στον τομέα της υπόγειας μεταφοράς καλωδίων - παράγουν επίσης καυστική διαρροή και διάβρωση oppmh ουσίες, καύσιμα και λιπαντικά.

Εάν η τάση δικτύου υπερβαίνει τα 1000 V, απαγορεύεται-.

για γραμμές μεταφοράς αέρα - να τοποθετήσετε οποιαδήποτε αποθήκευση, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων και των λιπαντικών (το ίδιο για την CL). τοποθετούν παιδικούς και αθλητικούς χώρους, γήπεδα, αγορές, στύλους ζώων, γκαράζ και χώρους στάθμευσης όλων των τύπων μηχανών και μηχανισμών (εκτός από εκείνους που ανήκουν σε ιδιώτες) · να εκτοξεύσει οποιοδήποτε αεροσκάφος, συμπεριλαμβανομένων των χαρταετών να πραγματοποιούν τη διέλευση πλοίων με ανυψωμένους γερανούς και άλλα έργα όπως ορίζονται από τους κανόνες.

για υποθαλάσσια CLs - να ρίχνουν άγκυρα από τα πλοία και να τα μεταφέρουν με εγκαταλελειμμένες άγκυρες, αλυσίδες, παρτίδες, τράτες και τράτες.

Εντός των ζωνών ασφαλείας χωρίς γραπτή απόφαση των οργανώσεων δικτύου, απαγορεύεται: η κατασκευή, η ανακατασκευή ή η κατεδάφιση κτιρίων και κατασκευών. βουνό, εκρηκτικά, έργα αποκατάστασης, φύτευση και κοπή δένδρων, θάμνων και άλλων έργων όπως ορίζονται από τους Κανόνες. Επιπλέον, για τις γραμμές μεταφοράς αέρα, η διέλευση μηχανών και μηχανισμών που έχουν συνολικό ύψος φορτίου ή χωρίς φορτίο από την επιφάνεια του οδοστρώματος είναι μεγαλύτερος από 4,5 m, γεωργικές εργασίες σε αγροτικές χρήσεις με γεωργικές μηχανές και εξοπλισμό ύψους άνω των 4 m, καλλιέργειες ποτίσματος με ύψος πίδακα νερού άνω των 3 m, κλπ. Για χωμάτινες CLs, επιπρόσθετες χωματουργικές εργασίες σε βάθος μεγαλύτερο από 0,3 m (σε οραμένα εδάφη - σε βάθος μεγαλύτερο από 0,45 m), χωροταξία, αγροτική εργασία σε σχέση με το όργωμα κ.λπ. Για υποβρύχια CL επιπλέον - βυθοκόρηση, βυθοκόρηση, εξόρυξη ψαριών, ζώων και φυτών, συσκευές ποτίσματος, τεμαχισμό και συγκομιδή πάγου κλπ.

Στους δρόμους στις διασταυρώσεις με εναέριες γραμμές μεταφοράς, οι ιδιοκτήτες των οδών πρέπει να εγκαταστήσουν οδικά σήματα που απαγορεύουν τα οχήματα να ταξιδεύουν με φορτίο ή φορτίο ύψους άνω των 4,5 μέτρων και με τάση 330 kV και άνω, να σταματήσουν επίσης τη μεταφορά.

Τα άτομα που εκτελούν εργασίες εκσκαφής, όταν εντοπίζουν ένα καλώδιο που δεν προσδιορίζεται στην τεχνική τεκμηρίωση για την εργασία, υποχρεούνται να σταματήσουν αμέσως την εργασία τους, να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια του καλωδίου και να ειδοποιήσουν την οργάνωση δικτύου ή την κρατική αρχή ενέργειας εντός 24 ωρών.

Για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων ηλεκτρικού δικτύου σε προστατευτικές ζώνες κατά μήκος εναέριων γραμμών μεταφοράς, καθώς και στην περίμετρο υποσταθμών και διανομέων (εάν βρίσκονται σε δάση ή σε χώρους πρασίνου), οι οργανώσεις δικτύων κατασκευάζουν λιβάδια και διατηρούν τους σε κατάσταση πυρκαγιάς. Τα δέντρα και θάμνοι που ξεπερνούν τα 4 μ. Κόβονται και κόβονται πάνω τους και τα δέντρα που απειλούν να πέσουν, συμπεριλαμβανομένων των συρμάτων, κόβονται. Οι διαστάσεις των πτερυγίων καθορίζονται από το πλάτος της ζώνης προστασίας.

Σύμφωνα με την ΕΜΡ επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών σε ζώνες ασφαλείας εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος με εξοπλισμό μεγάλου μεγέθους (μηχανές ανύψωσης, μηχανισμοί ανύψωσης κ.λπ.), υπό την προϋπόθεση ότι η απόσταση των σημείων από το υψηλότερο σημείο της μηχανής δεν θα είναι μικρότερη: 1 m σε τάση δίκτυα έως 35 kV. 1,5 m - 60, 110 kV. 2 m - 150 kV. 2,5 m - 220 kV. 3,5 - 330 kV. 4,5 m - 400, 500 kV. 6.0 m - 750 kV. 10 m - 1150 kV.

Για μια κατά προσέγγιση εκτίμηση αυτής της απόστασης, θα δώσουμε τις μικρότερες αποστάσεις από τις εναέριες γραμμές (σε καλή κατάσταση) στο έδαφος, τα κτίρια και τις κατασκευές σύμφωνα με την ΕΜΡ (Πίνακας 28.2).

Οι κανόνες για την εγκατάσταση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καθορίζουν επίσης τις ελάχιστες οριζόντιες αποστάσεις από τις εναέριες γραμμές (με τη μεγαλύτερη απόκλιση) στα προεξέχοντα μέρη των κτιρίων και των δομών: όταν η τάση δικτύου είναι μέχρι 20 kV, είναι 2 m. 35-110 kV - 4 m. 150 kV - 5 m; 220 kV -6 m. 330 kV - 20 μέτρα. 500 kV - 30 m. Αυτό είναι απαραίτητο, για παράδειγμα, για να διασφαλιστεί η ασφάλεια σε περίπτωση τυχαίας θραύσης και πτώσης του σύρματος.

Βλέπε: Διάταγμα της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 24ης Φεβρουαρίου 2009 αρ. 160 "Σχετικά με τη διαδικασία για την καθιέρωση ζωνών προστασίας των ηλεκτρικών δικτύων και ειδικών συνθηκών για τη χρήση της γης που βρίσκεται εντός των ορίων αυτών των ζωνών".

Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που ακτινοβολεί μια γραμμή ισχύος είναι γνωστό ότι έχει κακή επίδραση στο ανθρώπινο σώμα και την υγεία του. Διεξήχθησαν έρευνες για άτομα που ζουν κοντά στις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ειδικοί έχουν διαπιστώσει ότι τέτοιοι άνθρωποι έχουν προβλήματα υγείας, τα οποία εκδηλώνονται με τη μορφή μειωμένης ανοσίας, διαταραχών του νευρικού συστήματος και μεταβολικών διεργασιών. Ως αποτέλεσμα - πολλές ασθένειες των πιο ευαίσθητων τόπων: το νευρικό και το ενδοκρινικό σύστημα, καθώς και την καρδιά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποφασίστηκε η κατασκευή προστατευτικών ζωνών ηλεκτρικών γραμμών, οι οποίες παρέχουν προστασία στους κατοίκους από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε το μέγεθος των προστατευόμενων περιοχών και τις απαιτήσεις γι 'αυτές.

Κανόνες και κανονισμοί

Σήμερα, υπάρχει ένα διάταγμα και απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες σχηματίζεται μια ζώνη ασφαλείας. Με την πάροδο του χρόνου, οι κανόνες αυτοί έχουν γίνει πιο αυστηροί και απαιτητικοί, γεγονός που συνδέεται με την αλλαγή των αποτελεσμάτων της έρευνας. Τώρα ισχύουν οι κανόνες και οι κανονισμοί που εγκρίθηκαν το 2009. Πιο συγκεκριμένα, είναι απαραίτητο να καθοδηγηθεί από το διάταγμα της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας "για τη διαδικασία εγκατάστασης προστατευόμενων ζωνών ηλεκτρικών δικτύων και ειδικών συνθηκών για τη χρήση οικοπέδων που βρίσκονται εντός των συνόρων αυτών των ζωνών" της 24ης Φεβρουαρίου 2009. Αριθ. 160

Σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες, τα κτίρια που έχουν αξιοποιηθεί νωρίτερα έχουν ευνοηθεί, αλλά δεν λαμβάνονται από τους ιδιοκτήτες. Τέτοιου είδους κτίρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά επιτρέπεται η πώλησή τους με ένδειξη των περιορισμών, οι οποίοι πρέπει να αναγράφονται στο έγγραφο πώλησης.

Υπάρχουν δύο κύριες θέσεις, βάσει των οποίων, υπόκεινται σε περιορισμούς:

 • η μόνιμη κατοικία σε τέτοια κτίρια απαγορεύεται ·
 • Απαγορεύεται η πραγματοποίηση σημαντικών επισκευών στο εσωτερικό του κτιρίου ή η κατασκευή επεκτάσεων.

Είναι σημαντικό! Πάνω απ 'όλα, πωλείται η γη, η οποία βρίσκεται στο προστατευτικό έδαφος των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Για να μάθετε τι περιορισμοί υπάρχουν, αρκεί να επικοινωνήσετε με την περιφερειακή διοίκηση με αυτήν την ερώτηση.

Ταξινόμηση προστατευόμενων περιοχών

Οι ζώνες ασφαλείας των εναέριων γραμμών χωρίζονται σε κατηγορίες. Οι διαφορές στις τάξεις είναι σε πόση δύναμη έχει η γραμμή ρεύματος, καθώς και πόσα μέτρα από αυτό στο έδαφος (ύψος εγκατάστασης). Δεν περιλαμβάνονται τα καλώδια επικοινωνίας. Τι τάξη έχει η γραμμή ισχύος μπορεί να καθοριστεί και οπτικά. Για να γίνει αυτό, αρκεί να υπολογίσετε πόσα καλώδια κρέμονται (δηλαδή, πόσα ζούσαν σε μια φάση) και πόσες ασφάλειες βρίσκονται στους πόλους.

Η διαφορά στον αριθμό των φλεβών σε μία φάση:

 • Γραμμές ισχύος μικρότερες από 330 kV (η μία ζούσε).
 • 300 kV (δύο).
 • 500 kV (τρία).
 • 750 kV (τέσσερα).

Υπάρχει επίσης μια ταξινόμηση προστατευόμενων περιοχών ηλεκτρικών γραμμών από τον αριθμό των ασφαλειών που βρίσκονται στους πυλώνες. Στην περίπτωση αυτή, η διαίρεση σε 4 κατηγορίες:

 1. Γραμμές ισχύος κάτω από 10 kV (μία ασφάλεια).
 2. 35 kV (από τρεις έως πέντε ασφάλειες).
 3. 110 kV (έξι έως οκτώ).
 4. 220 kV (δέκα έως δεκαπέντε ασφάλειες).

Υγειονομικά πρότυπα

Οι κανόνες της SNiP έχουν επίσης εγκρίνει τις ζώνες υγειονομικής ασφάλειας των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι κλάσεις χωρίζονται σύμφωνα με τις γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας. Τα κανονιστικά έγγραφα υποδεικνύουν ότι το μέγεθος των οικοπέδων καθορίζεται από την απόσταση και στις δύο πλευρές των γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης και η απόσταση υπολογίζεται από τα εξωτερικά καλώδια.

Τα μεγέθη των οικοπέδων καθορίζονται ανάλογα με την απόσταση από την εναέρια γραμμή στα κτίρια. Δεν έχει σημασία αν αυτό το κτίριο είναι οικιστικό ή βιομηχανικό. Οι βασικοί λόγοι σύμφωνα με το OIE 2.5.104 είναι οι εξής:

 • Οι γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης, στις οποίες η ισχύς είναι μικρότερη από 1 kilovolt, πρέπει να έχουν προστατευόμενη περιοχή τουλάχιστον 2 m.
 • 20 kV - 10 μέτρα.
 • 35 kV - 15.
 • 110 kV - 20.
 • 150-220 kV - 25.
 • 300-500 kV - 30.
 • 750 kV - 40.
 • 1150 kV - 55.

Εάν η γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας περνάει μέσα από τις δεξαμενές, η προστατευόμενη περιοχή γίνεται μεγαλύτερη και η ελάχιστη απόσταση από τα κτίρια πρέπει να είναι από εκατό μέτρα.

Η διαδικασία εγκατάστασης προστατευόμενης περιοχής

Η ζώνη προστασίας ορίζεται και καθιερώνεται για ολόκληρη την επικράτεια της οικονομίας του δικτύου. Υπάρχουν διάφορα στάδια γραφειοκρατίας για τη ζώνη ασφαλείας των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το κυριότερο είναι να συμμορφωθεί πλήρως με τα όρια, τα οποία καθορίζονται και καθορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες και GOST. Η ζώνη ασφαλείας των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται από τις περιφερειακές αρχές. Για να το επιβεβαιώσει, είναι απαραίτητο να υποβληθεί αίτηση στις αρχές που εμπλέκονται άμεσα στον ενεργειακό τομέα. Η δήλωση πρέπει να αναφέρει την επικράτεια με τα όρια της οικονομίας του δικτύου. Η αίτηση εξετάζεται από τις αρχές έως και 15 ημέρες.

Εάν οι περιφερειακές αρχές έχουν δώσει άδεια και όλα τα θέματα έχουν επιλυθεί, θα πρέπει να υποβληθεί η ακόλουθη αίτηση. Αυτή τη φορά στο ομοσπονδιακό κτηματολογικό γραφείο. Αυτό το τμήμα κάνει κάποιες αλλαγές στην απογραφή ακινήτων της βιομηχανίας ηλεκτρικού δικτύου. Μόλις επισημανθούν και καταγραφούν όλες οι απαραίτητες αλλαγές στην απογραφή, θεωρείται ότι η ζώνη προστασίας των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχει καθιερωθεί και τεθεί σε ισχύ.

Σημαντικές αποχρώσεις

Εάν η γραμμή ισχύος έχει χωρητικότητα από 6 έως 10 kV, απαγορεύεται σε αυτό το δικτυακό τόπο:

 • φύτευση δέντρων και θάμνων?
 • την επισκευή και την κατασκευή κατοικιών, καθώς και την αποσυναρμολόγησή τους.
 • τις εξορυκτικές εργασίες, τις εκρήξεις της περιοχής και την αποκατάσταση της γης ·
 • κατασκευή σταθμών αυτοκινήτων ·
 • κατασκευή αθλητικών πεδίων και χώρων παιδικών παιχνιδιών ·
 • διεξαγωγή εκδηλώσεων με μεγάλα πλήθη.
 • κατασκευή αποθηκών.

Όλες οι εργασίες που σχεδιάζονται να πραγματοποιηθούν σε μια δεδομένη περιοχή πρέπει απαραίτητα να συντονίζονται με τον οργανισμό που κατέχει αυτή τη ζώνη προστασίας των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η άδεια διεξαγωγής εκδηλώσεων παρέχεται αποκλειστικά γραπτώς.

Αν παραβιαστούν οι κανόνες που έχουν θεσπιστεί, τότε πρέπει να γνωρίζετε τα εξής:

 • τα νομικά πρόσωπα πρέπει να καταβάλουν πρόστιμο εκατό έως διακόσια φορές το κατώτατο μισθό.
 • Τα άτομα πρέπει να πληρώνουν μεταξύ πέντε και δέκα ελάχιστων μισθών.

Δεδομένου ότι η γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας έχει αρνητική επίδραση στην ανθρώπινη υγεία, έχουν αναπτυχθεί όλα τα πρότυπα και οι κανόνες για την ασφάλεια και τις οργανώσεις επικίνδυνων περιοχών που προστατεύονται από το κράτος. Αυτοί οι κανόνες είναι σκληροί, αλλά χάρη σ 'αυτούς εξασφαλίζεται η ανθρώπινη ασφάλεια. Τέλος, συνιστούμε να παρακολουθήσετε το βίντεο, το οποίο αναφέρει λεπτομερώς τις απαιτήσεις για το μέγεθος των προστατευόμενων περιοχών ηλεκτρικών γραμμών, καθώς και τους κανόνες εργασίας και εύρεσης σε αυτά:

Τώρα ξέρετε τι είναι μια ζώνη προστασίας ηλεκτρικής γραμμής, ποια κανονιστικά έγγραφα περιγράφουν το μέγεθός τους και ποιες απαιτήσεις επιβάλλονται στις προστατευόμενες περιοχές. Ελπίζουμε ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες ήταν ενδιαφέρουσες και χρήσιμες για εσάς!

Όπως (0) Δεν μου αρέσει (0)

Οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας - η ζώνη προστασίας για αυτούς καθορίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Εκτός από το σεβασμό των συνόρων της, οι πολίτες και οι οργανισμοί δεν έχουν το δικαίωμα να ασκούν ορισμένες δραστηριότητες στη ζώνη προστασίας. Θα το πούμε γι 'αυτό σε αυτό το άρθρο.

Ο καθορισμός των ορίων των γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας της ζώνης προστασίας

Προκειμένου να ξεπεράσει τα όρια της ζώνης προστασίας των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οργάνωση δικτύου - ο ιδιοκτήτης γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να απευθυνθεί στο Rostechnadzor για άδεια. Η αίτηση επανεξετάζεται εντός 15 ημερών και με βάση τα αποτελέσματα συμπεραίνεται η έγκριση / άρνηση έγκρισης.

Σε περίπτωση θετικής ανταπόκρισης, η οργάνωση του δικτύου εντός 3 μηνών στέλνει έγγραφα στη Rosreestr προκειμένου να καταγράψει τα δεδομένα των ορίων της προστατευτικής ζώνης των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Τι απαγορεύεται να κάνετε στη ζώνη ασφαλείας των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Ο νομοθέτης απαγορεύει τις ενέργειες στη ζώνη προστασίας των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα μπορούσαν να απειλήσουν τη ζωή των πολιτών ή να προκαλέσουν βλάβες στις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και συγκεκριμένα:

 1. ρίψη στοιχείων τρίτου μέρους σε καλώδια ρεύματος ή αναρρίχηση σε πυλώνες ηλεκτρικής γραμμής ηλεκτρικής ενέργειας.
 2. να τοποθετήσουν / να κατασκευάσουν αντικείμενα σε περιοχές που προορίζονται για ταξίδια / διέλευση στα αντικείμενα του ηλεκτρικού πλέγματος και να παρεμποδίσουν άλλως την πρόσβαση σ 'αυτούς για τους υπαλλήλους της οργάνωσης του δικτύου.
 3. που βρίσκεται σε μια περιφραγμένη περιοχή σε άμεση γειτνίαση με τις εγκαταστάσεις του δικτύου, ανοιχτές καταπακτές, πόρτες, κ.λπ.
 4. να οργανώνουν χώρους υγειονομικής ταφής ·
 5. να εκτελούν εργασίες με συσκευές κρούσης και αντικείμενα με χωματερή βάρους άνω των 5 τόνων.
 6. απόρριψη / απόρριψη εύφλεκτων και διαβρωτικών υγρών / υλικών.

Επιπλέον, χωρίς την έγγραφη συμφωνία της οργάνωσης του δικτύου, οι πολίτες και οι οργανισμοί δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 1. σχετικά με τη διεξαγωγή τεχνικών εργασιών σε κτίρια / κατασκευές (κατεδάφιση, ανακατασκευή, μεγάλες επισκευές κ.λπ.) ·
 2. φύτευση / υλοτόμηση δένδρων ανεξάρτητα από το μέγεθός τους ·
 3. εργασίες που σχετίζονται με τη μελέτη των βουνών, τη διεξαγωγή εκρήξεων ή την αποκατάσταση ·
 4. ταξίδι οχημάτων ύψους άνω των 4,5 μέτρων (με ή χωρίς φορτίο) ·
 5. τη διέλευση των σκαφών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζει ο νομοθέτης ·
 6. καλλιέργειες ποτίσματος χρησιμοποιώντας πίδακα άνω των 3 μέτρων.
 7. υπόγειες εργασίες, το βάθος των οποίων υπερβαίνει τα 0,3 μ.
 8. εργασίες σε αγροτεμάχια που χρησιμοποιούν μηχανήματα ύψους άνω των 4,5 μέτρων ·
 9. χωρίζοντας τον πάγο, αλιεύοντας στις προστατευμένες ζώνες των υποθαλάσσιων γραμμών.

Γραμμές ισχύος ζώνης ασφαλείας 10 kV

Για τις ζώνες ασφαλείας των γραμμών μεταφοράς ισχύος 1 000 W και άνω, ο νομοθέτης θεσπίζει ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τις δραστηριότητες που επιτρέπονται εντός των ορίων τους. Για παράδειγμα, απαγορεύεται στους πολίτες / οργανισμούς να μειώνουν τις άγκυρες των σκαφών ή τους γερανούς ανύψωσης (άλλους μηχανισμούς) που μπορεί να καταστρέψουν τις γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση αποθηκευτικών χώρων με καύσιμα και λιπαντικά σε τέτοιες ζώνες.

Εκτός από τις παραπάνω ενέργειες, χωρίς την άδεια μιας οργάνωσης δικτύου, οι πολίτες / οργανώσεις δεν δικαιούνται:

 1. να οργανώνουν αγκυροβόλια για πλοία.
 2. οικοδόμηση παιδικών, αθλητικών χώρων, αγορών, περιπτέρων κλπ. ·
 3. τοποθετήστε αποθήκες οποιουδήποτε υλικού, συμπεριλαμβανομένου του καυσίμου.

Πώς να αποκτήσετε άδεια από την οργάνωση δικτύου για να πραγματοποιήσετε δραστηριότητες

Για να λάβουν γραπτή άδεια από την οργάνωση δικτύου για την υλοποίηση ορισμένων ενεργειών στη ζώνη προστασίας των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι πολίτες / εκπρόσωποι οργανισμών πρέπει να υποβάλουν αντίστοιχο αίτημα το αργότερο 15 ημέρες πριν από την προβλεπόμενη έναρξη δραστηριοτήτων.

Η οργάνωση δικτύου εντός 2 εργάσιμων ημερών εξετάζει την προσφυγή και δίνει την απάντησή της.

Σε περίπτωση άρνησης χορήγησης αδείας, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει έφεση ενώπιον του δικαστηρίου.

Χαρακτηριστικά χρήσης από την οργάνωση δικτύου του οικοπέδου στη ζώνη ασφαλείας των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Κατά την εκτέλεση των προγραμματισμένων εργασιών, οι εκπρόσωποι της οργάνωσης δικτύου υποχρεούνται να ειδοποιήσουν τον ιδιοκτήτη του χώρου το αργότερο 7 ημέρες πριν αρχίσουν.

Οι εργασίες για την πρόληψη ατυχημάτων ή την εξάλειψη των συνεπειών τους μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Αλλά αν υπάρχει μια τέτοια ευκαιρία, ο ιδιοκτήτης πρέπει να ενημερωθεί το αργότερο 2 ημέρες πριν αρχίσουν.

Στις περιπτώσεις που οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκονται σε γεωργική γη, όλες οι εργασίες επί αυτών (εκτός από τις επείγουσες) πραγματοποιούνται μόνο μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας.

Σε όλες τις ειδοποιήσεις που αποστέλλονται στους ιδιοκτήτες, είναι απαραίτητο να αναφερθεί η φύση του έργου και η χρονική στιγμή της εργασίας του.

Σε περιπτώσεις που έχει προκληθεί ζημία στον ιδιοκτήτη της κατανομής ως αποτέλεσμα του έργου, επιστρέφεται σύμφωνα με το νόμο.

Τι άλλο αξίζει να γνωρίζετε

Ο κώδικας γης της Ρωσικής Ομοσπονδίας ταξινομεί τα εδάφη όπου οι γραμμές μεταφοράς ενέργειας βρίσκονται ως ενεργειακές εκτάσεις. Η διαδικασία για τη χρήση της γης στο κτηματολόγιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν είναι εγγεγραμμένη - μπορεί να καθοριστεί με κανονισμούς. Παρά το γεγονός ότι το άρθρο. 87 RF LC τονίζει ότι για να εξασφαλιστεί η δραστηριότητα των οργανισμών δικτύου στις τοποθεσίες της θέσης των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να καθιερωθούν ζώνες ασφαλείας, η λέξη κλειδί εδώ - μπορεί. Αλλά δεν απαιτείται. Επιπλέον, ο ίδιος κώδικας επιτρέπει τη μεταφορά ενεργειακών εκτάσεων σε μη επιστρεπτέα χρήση, για παράδειγμα, για γεωργικές ανάγκες.

Κατά συνέπεια, η κατάσταση των ενεργειακών εκτάσεων δεν προσδιορίζεται. Οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων δεν είναι εταιρείες δικτύου (και ασφαλώς όχι RAO UES), αλλά δήμοι ή ένα θέμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ωστόσο, παραβιάζοντας τη νομοθεσία για τη γη, υπάρχει ένας νόμος για την ενέργεια, ο οποίος τονίζει ότι στις προστατευόμενες ζώνες γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή, τουλάχιστον χωρίς συντονισμό με οργανώσεις δικτύου.

Οι επιχειρηματικές οργανώσεις που επιδιώκουν να αποκτήσουν μια γεύση του υπό κατασκευή χώρου πηγαίνουν σε κόλπα, για παράδειγμα, μεταφέρουν εναέριες γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας κάτω από το έδαφος. Σε αυτή την περίπτωση, η γραμμή ασφαλείας μειώνεται στο 1 m και αυξάνεται η περιοχή πιθανής κατασκευής. Είναι αλήθεια ότι η μεταφορά δεν είναι φθηνή.

Το δεύτερο πρόβλημα είναι ο κίνδυνος της μαγνητικής ακτινοβολίας από γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τον οικιακό τομέα.

Φυσικά, ο νομοθέτης έχει καθορίσει την απόσταση από τις γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας, όπου μπορείτε να χτίσετε σπίτια. Ωστόσο, αυτές οι υγειονομικές αποστάσεις υπολογίστηκαν μόνο λαμβάνοντας υπόψη το ηλεκτρικό στοιχείο. Αλλά κανείς δεν προσδιόρισε την ακτίνα της μαγνητικής ακτινοβολίας.

Τι θα συμβεί αν...

 1. Ο πολίτης Ν. Κατέληξε σε σύμβαση μίσθωσης με τον δήμο σχετικά με την παροχή οικοπέδου επί της οποίας βρίσκονται οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ταυτόχρονα, ο ιδιοκτήτης δεν ανέφερε την παρουσία στο έδαφος της προστατευόμενης ζώνης Ο Ν. Ήθελε να χτίσει ένα περίπτερο στην περιοχή, αλλά αντιμετώπισε το πρόβλημα της απόκτησης οικοδομικής άδειας. Ο Δήμος δεν προειδοποίησε τον Ν. Ότι ο χώρος ήταν μέρος της ζώνης προστασίας των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Τι πρέπει να κάνει ο μισθωτής;

Να ασκήσει έφεση ενώπιον του δικαστηρίου για την καταγγελία της σύμβασης, η οποία συνάφθηκε υπό την επίδραση της απάτης εκ μέρους του εκμισθωτή (άρθρο 179 του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας) και για την αποκατάσταση ζημιών.

Η δεύτερη επιλογή είναι να συμφωνήσουμε ειρηνικά. Είναι πιθανό ο δήμος να συμφωνήσει να μισθώσει ένα άλλο οικόπεδο που δεν έχει περιορισμούς στη χρήση.

 • Ο πολίτης Ι. Αγόρασε ένα οικόπεδο με γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκεται πάνω του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα έγγραφα, η ζώνη ασφαλείας δεν καταγράφηκε παντού. Όταν έβλεπα την πλοκή, είδε μια γραμμή μεταφοράς, αλλά δεν έδωσε σημασία σε αυτό, δεδομένου ότι υποτίθεται ότι βρισκόταν έξω από το τμήμα του. Όπως αποδείχθηκε αργότερα, η ζώνη ασφαλείας των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας καταλαμβάνει 6 τετραγωνικά μέτρα. m από το συνολικό εμβαδόν της περιοχής. Η ίδια η γραμμή μεταφοράς ανήκει στον οργανισμό. Τι πρέπει να κάνω;

  Για να αρχίσετε να ανακαλύπτετε γιατί τα ηλεκτρικά καλώδια δεν αντικατοπτρίζονται στα έγγραφα. Στη συνέχεια κρατήστε μια συζήτηση με τον ιδιοκτήτη της και συμφωνήστε είτε με την κατεδάφιση των ηλεκτρικών γραμμών (αν είναι άχρηστο) είτε με τη μεταφορά του τμήματος σε λίγα μέτρα (αν είναι δυνατόν).

  Έτσι, η ζώνη ασφαλείας των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι μια περιοχή με ειδικό καθεστώς. Αυτό εκδηλώνεται στο γεγονός ότι οι πολίτες / οργανώσεις απαγορεύονται από ορισμένες δραστηριότητες σε περιοχές που βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή.