Ιδιοκτησία υπονόμων

Η αποχέτευση, ανεξάρτητα από το σκοπό της (καταιγίδα, σωρευτική κ.λπ.), ανήκει στα τεχνικά και τεχνικά αντικείμενα ειδικού σκοπού ανήκει σε ορισμένο τύπο ιδιοκτητών.

Κατά γενικό κανόνα, η πλειοψηφία των υπονόμων ανήκει στους δήμους, οι οποίοι συνδέουν τα αντικείμενα αυτά με εξειδικευμένες αστικές και τεχνικές υπηρεσίες (δημοτικές επιχειρήσεις, υδραυλικές εγκαταστάσεις κλπ.). Η ενοποίηση τέτοιων αντικειμένων πραγματοποιείται με την έκδοση κανονισμών (παραγγελιών, παραγγελιών) και λαμβάνεται υπόψη στο μητρώο ενοποίησης αντικειμένων υπό την κρατική διοίκηση της περιοχής.

Τα τελευταία 10-15 χρόνια εμφανίστηκαν και άλλοι ιδιοκτήτες δικτύων αποχέτευσης. Αυτό κατέστη δυνατό όταν στην Ρωσική Ομοσπονδία εμφανίστηκε ιδιωτική ιδιοκτησία γης και εκείνες οι επιχειρήσεις που είχαν μακροχρόνιες μισθώσεις επί γης πριν την απελευθέρωση αυτού του νόμου τους χρησιμοποίησαν ως ιδιοκτήτες ακινήτων. Μετά την απελευθέρωση του νόμου περί γης, αγόρασαν τη γη και οι ανακοινώσεις που έθεσαν, έγιναν επίσης ιδιοκτησία των νέων ιδιοκτητών.

Υπάρχει ένας άλλος τύπος ιδιοκτητών, ο οποίος εξακολουθεί να αυξάνεται μόνο σε αριθμούς λόγω των κτιρίων πλήρως αυτόνομων συστημάτων αποχέτευσης στην κλίμακα ενός ενιαίου σπιτιού. Αυτό το σύστημα αποχέτευσης θεωρείται ιδιωτικό εάν έχει κλειστό βρόχο, αγωγούς και εγκατεστημένους σηπτικούς αγωγούς σε ιδιωτική γη. Εάν το σύστημα αποχέτευσης του σπιτιού έχει πρόσβαση στο γενικό σύστημα αποχέτευσης ενός οικισμού, δεν μπορεί να θεωρηθεί προσωπική ιδιοκτησία, δεδομένου ότι εξειδικευμένες αστικές επιχειρήσεις ασχολούνται με τη συντήρησή του. Πολλές διαμάχες συμβαίνουν σε σχέση με τις τοποθεσίες - τις δορυφορικές πόλεις των μεγαλουπόλεων. Εδώ πολλοί κάτοικοι της Μόσχας και άλλες πόλεις αγοράζουν σπίτια που ανήκουν σε ιδιώτες. Κατά κανόνα, η διοίκηση αυτών των δορυφορικών οικισμών είναι υπεύθυνη για τα συστήματα αποχέτευσης. Ο ιδιοκτήτης του αποχετευτικού συστήματος θα είναι μόνο εκείνα τα νομικά πρόσωπα στα οποία βρίσκεται το οικόπεδο, όπου βρίσκονται οι τεχνικές και τεχνικές εγκαταστάσεις. Αν η γη είναι κρατική, τότε ITS, συμπεριλαμβανομένων των και τα λύματα, θα ανήκουν στο κράτος. Ταυτόχρονα, τα ίδια τα ITS ενδέχεται να είναι μακροχρόνια μίσθωση και οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που έχουν δικαιώματα ενοικιαστή θα διατηρούν συστήματα αποχέτευσης.

Pit (ή σηπτική δεξαμενή) πίσω από το φράκτη, έξω από την περιοχή

Pit (ή σηπτική δεξαμενή) πίσω από το φράκτη, έξω από την περιοχή

romanova »24 Ιουλίου 2015, 09:40

Re: Pit (ή σηπτική δεξαμενή) πίσω από το φράχτη, έξω από την περιοχή

Osipov Mikhail "24 Ιουλίου 2015, 11:26 μ.μ.

Re: Pit (ή σηπτική δεξαμενή) πίσω από το φράχτη, έξω από την περιοχή

Σκορπιός »26 Ιουλίου 2015, 11:48

Re: Pit (ή σηπτική δεξαμενή) πίσω από το φράχτη, έξω από την περιοχή

Βίκτορο »26 Ιουλίου 2015, 11:59

Re: Pit (ή σηπτική δεξαμενή) πίσω από το φράχτη, έξω από την περιοχή

Σκορπιός »26 Ιουλίου 2015, 12:15

Re: Pit (ή σηπτική δεξαμενή) πίσω από το φράχτη, έξω από την περιοχή

Βίκτορ »26 Ιουλίου 2015, 12:46

Re: Pit (ή σηπτική δεξαμενή) πίσω από το φράχτη, έξω από την περιοχή

PR8173 »31 Ιουλίου 2015 10:46

Re: Pit (ή σηπτική δεξαμενή) πίσω από το φράχτη, έξω από την περιοχή

Canton "31 Ιουλίου 2015, 11:10

Re: Pit (ή σηπτική δεξαμενή) πίσω από το φράχτη, έξω από την περιοχή

Viktorio »31 Ιουλίου 2015, 5:58 μ.μ.

Re: Pit (ή σηπτική δεξαμενή) πίσω από το φράχτη, έξω από την περιοχή

Irina777 »Ιουλ 31, 2015, 23:03

Χωματουργικές εργασίες (αποχέτευση)

Σε ένα ιδιωτικό σπίτι θέλω να περάσω αποχέτευση με σύνδεση στο δημόσιο δίκτυο. Μέρος της τάφρου θα περάσει μέσα από την δημοτική γη, που έχει πράσινο, κοντά στα κτίρια των γειτόνων. Ποια έγγραφα, εκτός από το έργο από το βοηθητικό πρόγραμμα ύδρευσης, πρέπει να έχετε για το έργο;

Δικηγόρος Απαντήσεις (6)

Γεια σας Πρέπει να επικοινωνήσετε με τη διοίκηση της δημοτικής περιφέρειας (χωριό) για να συντονίσετε τις ανασκαφικές εργασίες στην δημοτική γη με πράσινο. Σε περίπτωση εργασίας χωρίς κατάλληλο συντονισμό, είναι δυνατό να αναλάβουμε διοικητική ευθύνη.

Πρέπει να είστε εξοικειωμένοι με τις απαιτήσεις για την εκτέλεση εργασιών εκσκαφής που είναι εγκατεστημένες στο έδαφος του αντικειμένου.

Έχετε μια ερώτηση για δικηγόρο;

Πρέπει να υποβάλετε αίτηση στον δήμο με αίτηση χορήγησης υποταγής (Ομοσπονδιακός νόμος "Περί της κρατικής εγγραφής δικαιωμάτων επί ακίνητης περιουσίας και συναλλαγών με αυτό"), δηλ. να αποκτήσουν το δικαίωμα για περιορισμένη χρήση της γης ενός άλλου για την κατασκευή και λειτουργία λυμάτων. Βλ. Άρθ. Ρήτρα 1, άρθρο. 274 του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όπου ο ιδιοκτήτης ενός οικοπέδου έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη ενός γειτονικού οικόπεδου και, σε αναγκαίες περιπτώσεις, από τον ιδιοκτήτη άλλου οικόπεδο (γειτονική τοποθεσία) να χορηγήσει το δικαίωμα περιορισμένης χρήσης σε γειτονικό οικόπεδο. Και η δουλειά σου θα πρέπει να είναι αόριστη. Σε περίπτωση που ο δήμος αρνείται να παράσχει εγγύηση, μπορείτε να υποβάλετε αγωγή ζητώντας από τον δήμο να αναγκαστεί να σας δώσει τέτοια εγγύηση.

Γεια σας!

Σε αυτή την περίπτωση, σε οικόπεδο,
που ανήκουν σε εσάς, μπορείτε να εξοπλίσετε τον αποχετευτικό σας αγωγό
την τήρηση των απαιτήσεων των ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΝΕΡΙΟ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ "- SNiP 2.04.01-85 *

Για παραβίαση των απαιτήσεων
τεχνικούς κανονισμούς, τεκμηρίωση έργου, υποχρεωτικές απαιτήσεις
έγγραφα τυποποίησης ή ειδικές τεχνικές απαιτήσεις
συνθήκες ή παραβίαση των όρων που έχει θεσπιστεί από τον εξουσιοδοτημένο ομοσπονδιακό οργανισμό
εκτελεστικές αρχές έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος τεχνικών κανονισμών
υποχρεωτικές απαιτήσεις για τα κτίρια και τις δομές στο σχεδιασμό,
κατασκευή, ανακατασκευή ή επισκευή κεφαλαιουχικών εγκαταστάσεων
κατασκευή, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης δομικών υλικών (προϊόντων),
Άρθρο.9.4 Διοικητικό κώδικα set admin. Η απάντηση έχει τη μορφή διοικητικού πρόστιμου
πολίτες σε ποσότητες από χίλια έως δύο χιλιάδες ρούβλια.

Γεια σας, Valery Aleksandrovich!

Για τη σύνδεση του συστήματος αποχέτευσης θα χρειαστεί να λάβετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές (S) για τη σύνδεση. Το TU παρέχει διευκολύνσεις διαχείρισης των επιχειρήσεων στις οποίες θα συνδεθείτε. Για να συνδεθείτε, θα χρειαστείτε:

1. Αίτηση σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης.

2. Το αρχικό σχέδιο της περιοχής (2 αντίγραφα).

3. Έγγραφα ιδιοκτησίας του σπιτιού.

Αφού λάβετε τους τεχνικούς όρους, πρέπει να κάνετε μια σύνδεση έργου. Το έργο σύνδεσης είναι και πάλι συντονισμένο με το βοηθητικό πρόγραμμα ύδρευσης. Δεδομένου ότι έχετε μια τάφρο που τρέχει μέσω της δημοτικής γης, θα χρειαστεί συντονισμός με τον δήμο. Επιπλέον, δεν θα είναι περιττό να συντονιστεί το έργο με τους γείτονες εάν το σύστημα αποχέτευσης μπορεί να αφορά τα συμφέροντά τους.

μέρος της τάφρου θα περάσει μέσα από την δημοτική γη

το σχέδιο ανάπτυξης δεν έχει σημασία, η γη ανήκει στον δήμο, αλλά δεν υπάρχει κεφαλαιουχική κατασκευή, υπάρχει αρκετή υποταγή, επιπλέον, συντάσσεται με σύμβαση + σε αυτήν. το έργο + σχέδιο τοποθέτησης και τα πάντα, η ίδια η σύμβαση θα είναι μια εγγύηση, τότε η εγγραφή και η ερώτηση είναι κλειστή

Εδώ είναι οι κανόνες του SNiP 2.04.01-85 *

Ψάχνετε για μια απάντηση;
Είναι ευκολότερο να ρωτήσετε έναν δικηγόρο!

Ρωτήστε τους δικηγόρους μας μια ερώτηση - είναι πολύ πιο γρήγορα από την εξεύρεση λύσης.

Ο αλγόριθμος για τη σύνδεση μιας ιδιωτικής κατοικίας σε έναν κεντρικό αποχετευτικό αγωγό

Όλοι θέλουν να έχουν τη δική τους γωνιά με όλες τις προϋποθέσεις για μια άνετη διαμονή. Σημαντικό μεταξύ αυτών είναι η σύνδεση με το κεντρικό σύστημα αποχέτευσης ενός ιδιωτικού σπιτιού.

Συχνά, η ανεξάρτητη εγκατάσταση πραγματοποιείται μέσω σύνδεσης με το κεντρικό δίκτυο της πόλης. Για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα στο κόστος, πρέπει να γνωρίζετε όλες τις αποχρώσεις της σύνδεσης, να νομιμοποιείτε αυτό το θέμα, να το συμφωνείτε με τη διοίκηση και να λαμβάνετε άδεια. Η παράνομη εγκατάσταση των επικοινωνιών που σχετίζονται με το αστικό σύστημα τιμωρείται με πρόστιμα και αποσυναρμολόγηση.

Τύποι υπονόμων

Η σύνδεση με το κεντρικό σύστημα αποχέτευσης ενός ιδιωτικού σπιτιού απαιτεί γνώση και κατάρτιση από τον διοργανωτή: χρειάζεται χρόνος για την ολοκλήρωση της τεκμηρίωσης και των οικονομικών επενδύσεων.

Υπάρχει η ακόλουθη ταξινόμηση των αποβλήτων:

Για να συνδέσετε ένα κεντρικό σύστημα αποχέτευσης σε μια ιδιωτική κατοικία, πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε την απαραίτητη τεκμηρίωση και να λάβετε άδεια.

Για τα ένθετα χρησιμοποιούνται πλαστικοί σωλήνες με μικρότερη διάμετρο. Η πολυπλοκότητα της προπαρασκευαστικής φάσης εξαρτάται από την κατάσταση του αστικού αγωγού.

Μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα της σύνδεσης στο κεντρικό δίκτυο

Το κύριο μειονέκτημα αυτού του τύπου εγκατάστασης επικοινωνιών για ένα κτίριο που βρίσκεται έξω από την πόλη είναι η διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης και η προετοιμασία της τεκμηρίωσης. Η διάρκειά του είναι η ίδια και για τις ιδιωτικές κατοικίες και για την κατασκευή μεγάλων δομών.

Τα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Απαιτεί μικρότερο κόστος σύνδεσης με ένα κοινό δίκτυο από το να εγκατασταθεί ένας μεμονωμένος σταθμός καθαρισμού.
 • Εξοικονόμηση χρημάτων.
 • Μια ταυτόχρονη λύση στο πρόβλημα της αποστράγγισης της βροχής και του οικιακού νερού.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, δεν υπάρχει ανάγκη καθαρισμού και άντλησης δεξαμενών συλλογής νερού, η συντήρηση, αυτό το χαρακτηριστικό καθιστά δυνατή την εξοικονόμηση στη διαδικασία χρήσης του αγωγού.

Η πολυπλοκότητα της ανακούφισης μπορεί να επηρεάσει το υψηλό κόστος σύνδεσης με το σύστημα αποχέτευσης μιας ιδιωτικής κατοικίας: όταν ο αγωγός βρίσκεται πάνω από την περιοχή. Η λύση είναι η εγκατάσταση ενός συστήματος επικοινωνίας πίεσης στο αστικό δίκτυο.

Πώς να ξεκινήσετε την εγκατάσταση;

Το πρώτο ερώτημα είναι να εξακριβωθεί ο τύπος λυμάτων που βρίσκονται κοντά στο σπίτι: χωριστά ή μικτά.

Είναι απαραίτητο να αναλυθεί το κόστος και να ελαχιστοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτό επιτυγχάνεται εύκολα συνδέοντας έναν κοινό αγωγό με τους γείτονες.

Ο δεύτερος τρόπος είναι η διαπραγμάτευση με τους τοπικούς εργαζόμενους στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, προσφέροντας χρηματοδότηση για τον εκσυγχρονισμό της κεντρικής αποχέτευσης. Εάν ο οργανισμός εγκρίνει την πρόταση, τότε το καθήκον του σχεδιασμού και εισαγωγής ενός ιδιωτικού σωλήνα στο αποχετευτικό σύστημα της πόλης θα πέσει στους ώμους των σχεδιαστών, χάρη στις οποίες το κόστος θα μειωθεί αισθητά.

Διενέργεια αυτοεγκατάστασης αποχέτευσης του σπιτιού σας στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό - μια άσκηση που απαιτεί χρόνο και ταλαιπωρία.

Για να αποφύγετε τη συλλογή μιας δέσμης εγγράφων, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον οργανισμό που παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες. Αλλά αξίζει να εξεταστεί το κόστος της εργασίας της, γεγονός που θα αυξήσει το κόστος.

Κατάλογος εγγράφων

Όταν αποφασίζετε να εκδώσετε μόνοι σας τη νομική πλευρά του θέματος, είναι απαραίτητο να προετοιμάσετε τέτοια έγγραφα:

 • Σχέδιο χωροταξικού σχεδίου που εκπονήθηκε από την γεωδαισιακή εταιρεία, με ένα σπίτι που επισημάνθηκε επάνω σε αυτό και μια σωλήνωση για επικοινωνίες αποχέτευσης.
 • Αποδεικτικά στοιχεία ιδιοκτησίας του σπιτιού και του οικοπέδου.
 • Η τεκμηρίωση που καθορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις συντάσσεται από έναν οργανισμό που ειδικεύεται στη συντήρηση λυμάτων.
 • Σχέδιο διάταξης του ιδιωτικού αγωγού στο κεντρικό δίκτυο, που αναπτύχθηκε από έναν εξειδικευμένο σχεδιαστή.
 • Το σχέδιο αποτελείται από ένα διαμήκη προφίλ, ένα γενικό σχέδιο και ένα ενοποιημένο σχέδιο δικτύου.
 • Άδεια αποχέτευσης σε ιδιωτική κατοικία, συμφωνημένη σύμφωνα με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.
 • Εφαρμογή στην εκτελεστική εταιρεία.

Κατά το τελευταίο στάδιο, είναι απαραίτητο να συγκεντρωθεί ένα πακέτο απαραίτητων εγγράφων. Είναι απαραίτητο να επιλέξετε την εταιρεία που θα αναλάβει την εγκατάσταση των αποχετευτικών συστημάτων σε ιδιωτική κατοικία για αστικές επικοινωνίες.

Αμφισβητούμενες στιγμές

Σημαντικό για τις εργασίες κατασκευής είναι η έγκριση των γειτόνων, καθώς η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί κοντά στους χώρους τους. Για να γίνει αυτό, πρέπει να ετοιμάσετε ένα έγγραφο με τις υπογραφές κάποιων ζωντανοί ιδιοκτήτες σπιτιού.

Εάν πρέπει να συνδέσετε τον αγωγό με το αστικό δίκτυο αποχέτευσης, πρέπει να επηρεάσετε τα τμήματα των ηλεκτρικών δικτύων και του αγωγού θερμότητας καθώς και τους δρόμους, τότε χρειάζονται πρόσθετες άδειες.

Η παραβίαση αυτών των νομικών πτυχών θα οδηγήσει στην επιβολή προστίμων στον ιδιοκτήτη σπιτιού και στην αναγκαστική αποσυναρμολόγηση εγκατεστημένων σωλήνων.

Έλεγχος ποιότητας

Για να συμφωνήσετε με τον αγωγό αποχέτευσης ιδιωτικής κατοικίας στο κεντρικό σύστημα αποστράγγισης, είναι απαραίτητο να συμμορφωθείτε με ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις.

Το ένθετο εμφανίζεται μόνο αν βρίσκεται κοντά σε μια ειδική πλαστική δεξαμενή κατασκευασμένη σε βιομηχανικό περιβάλλον - ένα ειδικό πηγάδι με μια υδραυλική πτώση της απαιτούμενης διαμέτρου και ύψους.

Δεν είναι δύσκολο να εγκαταστήσετε μια οικιακή υδραυλική εγκατάσταση, αλλά η εγκατάσταση πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη το βάθος της κατάψυξης του εδάφους, να είναι υψηλότερη από τις γενικές επικοινωνίες και επίσης να πραγματοποιείται στο φρεάτιο υπό την απαιτούμενη γωνία.

Στο κεντρικό τμήμα της Ρωσίας, το βάθος της εγκατάστασης σωλήνων είναι περίπου 2,5-3 μέτρα, στις βόρειες περιοχές - 3,5 μέτρα, και στις νότιες περιοχές - 1,5 μέτρα.

Σε κάθε μέτρο του σωλήνα είναι απαραίτητο να γίνει κλίση όχι μικρότερη από 2 cm, μια τέτοια απαίτηση παρέχει αυτοκαθαριζόμενη ταχύτητα για τους αγωγούς.

Και μερικά ακόμη σημεία:

 • Το δίκτυο αποστράγγισης δεν παρέχει αιχμηρές στροφές, ο σχεδιασμός αυτός οδηγεί σε απόφραξη των σωλήνων.
 • Η διάμετρος του αγωγού πρέπει να είναι μεταξύ 15 και 25 cm.
 • Για τη βίδωμα, χρησιμοποιείται μια σύνδεση υποδοχής και γράσο σιλικόνης.
 • Στο κάτω μέρος της τάφρου έχει τοποθετηθεί άμμος μαξιλάρι πάχος 10-15 cm, δίπλα στο πηγάδι πρέπει να συμπιέζεται.
 • Μετά την ολοκλήρωση του έργου, πραγματοποιείται επιθεώρηση της κλίσης του συστήματος σωλήνων, και στη συνέχεια γεμίζεται με άμμο και χώμα.
 • Μετά από όλες αυτές τις δραστηριότητες, συνάπτεται γραπτή συμφωνία για τη διάθεση του νερού μεταξύ της επιχείρησης ύδρευσης και του ιδιοκτήτη.

Όταν συνδέετε αποχετεύσεις καταιγίδων στο κεντρικό σύστημα αποχέτευσης, είναι απαραίτητο να συγκεντρώσετε μια δέσμη εγγράφων και να εγκρίνετε εγκρίσεις. Εάν δεν μπορούσαν να ληφθούν, τοποθετείται ένα αυτόνομο σύστημα συλλογής ιζηματογενών υδάτων.

Πιθανά προβλήματα

Μπορεί να προκύψουν δυσκολίες σύνδεσης λόγω της τοποθεσίας άλλων δικτύων επικοινωνίας στο χώρο αποχέτευσης: ο αγωγός θερμότητας, το ηλεκτρικό δίκτυο, ο αγωγός φυσικού αερίου.

Δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο της πόλης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • παρουσία αρκετών νημάτων επικοινωνίας στην περιοχή.
 • την ακαταλληλότητα του γενικού συστήματος αποχέτευσης που προκαλείται από το γήρας του ·
 • την υψηλή τιμή ενός ιδιωτικού δικτύου που βρίσκεται υπόγεια στο χώρο.

Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης ενός αυτόνομου αποχετευτικού δικτύου. Οι σηπτικές δεξαμενές είναι ένα στοιχείο του συστήματος επεξεργασίας λυμάτων και οικιακού νερού. Αυτός ο τύπος συστήματος αποχέτευσης έχει πολλά πλεονεκτήματα:

 • το πλαστικό που χρησιμοποιείται για αυτά δεν υπόκειται σε διάβρωση και παραμόρφωση.
 • ο χρόνος χρήσης φθάνει τα 50 έτη.
 • δεν χρειάζεται ειδικές διαδικασίες κατά τη λειτουργία.
 • ο σχεδιασμός είναι εύκολος στην εγκατάσταση και απαιτεί μικρό χώρο.

Το μειονέκτημα των αυτόνομων σταθμών για την απομάκρυνση των λυμάτων είναι η εξάρτηση από το ηλεκτρικό δίκτυο. Πριν εγκαταστήσετε μια σηπτική δεξαμενή, πρέπει να υπολογίσετε τον απαιτούμενο όγκο, ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που ζουν στο σπίτι.

Λειτουργία

Η εισροή λυμάτων μιας ιδιωτικής κατοικίας στο κεντρικό δίκτυο δεν εξοικονομεί τους ιδιοκτήτες από πιθανά προβλήματα κατά τη λειτουργία της. Για τη σωστή λειτουργία του συστήματος χωρίς την ταλαιπωρία, πρέπει να ακολουθείτε τους κανόνες λειτουργίας:

 • Αποφύγετε την είσοδο απορριμμάτων και οικιακών απορριμμάτων στην αποχέτευση.
 • Οι σιφόνες κουζίνας που είναι εγκατεστημένοι στο νεροχύτη θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά και το μπολ τουαλέτας να καθαρίζεται με έμβολο.
 • Το χτύπημα από ένα καλώδιο για τον εξοπλισμό υγιεινής επιτρέπει την εξάλειψη των φραγμών.
 • Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά προϊόντα καθαρισμού, καθώς απελευθερώνουν τοξίνες στο περιβάλλον και επηρεάζουν δυσμενώς το ανθρώπινο σώμα.

Είναι καλύτερο να εμπιστευτείτε τις εργασίες εγκατάστασης στους ειδικούς και να μην πραγματοποιήσετε μόνοι σας το δέσιμο στο κεντρικό σύστημα αποχέτευσης. Αυτό θα αποφύγει την ευθύνη για τυχόν σφάλματα και θα αποφευχθεί το κόστος των επισκευών.

Οι επαγγελματικές επιχειρήσεις θα αναπτύξουν το έργο και θα καθορίσουν τη βέλτιστη θέση της σήψης, των φρεατίων και των τάφρων στο κεντρικό σύστημα αποχέτευσης. Επιπλέον, οι εξειδικευμένες οργανώσεις θα αναλάβουν καθήκοντα συλλογής εγκρίσεων και εγγράφων.

Έχοντας πληρώσει ένα συγκεκριμένο ποσό για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ο ιδιοκτήτης θα λάβει ένα ποιοτικό σύστημα ποταμών, απολαύστε πλήρως το άνετο υπόλοιπο στη χώρα.

Σωλήνας αποχέτευσης στη γη μου - Ερώτηση №6229

Αλεξάντερ Σαγιόγκορσκ

Καλή μέρα! Το εξοχικό σπίτι αγοράστηκε το 2007. Μετά από 1,5 χρόνια, έμαθα από έναν γείτονα ότι ένας σωλήνας αποχέτευσης αμιάντου τοποθετήθηκε στον κήπο μου μήκους 20 μέτρων. Όταν αγοράζετε ένα εξοχικό σπίτι στο τεχνικό διαβατήριο και το γενικό σχέδιο αυτού του σωλήνα δεν είναι. Η σύμβαση πώλησης χωρίς επιβάρυνση και υποτέλεια δεν επιβάλλεται. Δεν έδωσα άδεια για την τοποθέτηση αυτού του σωλήνα και η ροή των αποβλήτων κοπριάς μέσω αυτού δεν συντονίζεται μαζί μου. Το 2009 Ένας γείτονας συνάπτει συμφωνία με τη MUP Yeniseyvodokanal για τη χρήση των λυμάτων. Και πάλι κανείς δεν ζήτησε την άδειά μου. Σ 'αυτό το σωλήνα, θα πρέπει να ρέουν κοπριά αποχέτευσης στην περιστροφική σηπτική δεξαμενή που είναι χτισμένη στη στροφή της κεντρικής αποχέτευσης στο σπίτι μου, απέναντι από την πόρτα προς το σπίτι. Το 2010 Έχω συνδέσει μια επέκταση στο υπάρχον ίδρυμα και θα το θερμαίνω έτσι ώστε η σηπτική δεξαμενή να μην παγώσει και είναι βολικό να τη διατηρήσετε. Η δεξαμενή στο σπίτι μου και η σηπτική δεξαμενή βρίσκονται στην ιδιωτική ιδιοκτησία μου, η επέκταση ήταν νομικά σχεδιασμένη ως κατοικία. Με τη MUP Vodokanal, έκλεισα τη συμφωνία για τη χρήση κεντρικών λυμάτων τον Ιούνιο του 2001. Η MUP Vodokanal εισβάλλει συνεχώς στην ιδιωτική μου ιδιοκτησία με την επιθυμία να αποκαταστήσει το σύστημα αποχέτευσης του γείτονά μου από τότε Έκανε αγωγή εναντίον της CBM και με μήνυσε. Πώς να αναγκάσετε νομικά έναν γείτονα να μπλοκάρει αυτό το αποχετευτικό δίκτυο. Βοήθεια παρακαλώ συμβουλές, t. αυτή η τρομοκρατία συνεχίζεται εδώ και τρία χρόνια.

Οι αποχετεύσεις καταιγίδων στις αυλές δεν χρειάζονται κανένα δημαρχείο ή εταιρείες διαχείρισης

Τι πρέπει να κάνουν οι ενοικιαστές που έχουν πλημμυρίσει για πάντα, αν το γραφείο του δημάρχου και ο ποινικός κώδικας αρνούνται την επισκευή της καταιγίδας;

Συνδεθείτε στο σελιδοδείκτη

Οι άφθονες βροχοπτώσεις του φθινοπώρου υπενθύμισαν ότι πολλοί πολίτες Voronezh θα χρειαζόταν σύντομα να εφοδιάσουν όχι μόνο με μπότες από καουτσούκ, αλλά και με ελαστικά σκάφη. Μετά από έντονες βροχοπτώσεις, η στάθμη του νερού σε ορισμένες αυλές της πόλης έφτανε μισό μέτρο. Κατανοήστε τις αιτίες των πλημμυρών.

Η τοποθέτηση του συνολικού ιστού μέσω του ιδιωτικού εδάφους

Στο χωριό μας, η τοπική διοίκηση πρόκειται να πραγματοποιήσει αποχέτευση. Και όλα θα είναι ωραία, αλλά μόνο πρόκειται να βάλουν τον κεντρικό σωλήνα αποχέτευσης μέσα από τα οικόπεδα μας. Άλλες επιλογές για τοποθέτηση έχουν κατ 'αρχήν. Απλά, κατά πάσα πιθανότητα θέλουν να σώσουν. Έχουμε ξεχωριστά λύματα και δεν πρόκειται να συνδεθούμε με αυτόν τον αγωγό. Έχουν οι τοπικές αρχές το δικαίωμα να εγκαταστήσουν το σωλήνα χωρίς τη συγκατάθεσή μας; Και πώς μπορούν να σταματήσουν σε αυτή την κατάσταση;

Ως ιδιοκτήτης του ιστότοπου, έχετε το πλήρες και νόμιμο δικαίωμα να εμποδίζετε την είσοδο μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στην περιοχή σας, συμπεριλαμβανομένης και της τοποθέτησης σωλήνα αποχέτευσης. Σε περίπτωση που κάποιος θα κάνει κάτι στον ιστότοπό σας, θα πρέπει αμέσως να γράψετε μια επιστολή στην τοπική διοίκηση, τον τοπικό αστυνομικό τμήμα και την εισαγγελία. Είναι καλύτερο να έχετε τα δύο αντίγραφα αυτών των επιστολών, για να επιβεβαιώσετε ότι τα γράψατε και ότι αυτά τα έλαβαν.

Εάν συνεχίσει η εργασία για την τοποθέτηση του σωλήνα αποχέτευσης, τότε θα πάμε στο δικαστήριο με απαγόρευση αυτών των ενεργειών.

Τι πρέπει να ξέρετε ακριβώς - πού είναι τα όρια του ιστότοπού σας. Αν είναι απαραίτητο, τότε είναι καλύτερο να μιλήσετε με οποιοδήποτε κτηματολογικό μηχανικό για να σας δείξει για άλλη μια φορά τα όρια στο έδαφος.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα δικαιώματά σας. - Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το site σας για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς την άδειά σας. μια εξαίρεση αν ο χώρος χρησιμοποιείται για δημοτικές ανάγκες, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να σας προσφερθεί μια ανταμοιβή που σας ταιριάζει για τη χρήση κάποιου τμήματος του οικοπέδου και θα πρέπει να υπάρχουν έγγραφα σχετικά με τη δημιουργία δουλείας μέσω του ιστότοπού σας για την τοποθέτηση ενός αποχετευτικού αγωγού. Και η διαδικασία δημιουργίας υποτέλειας είναι χρονοβόρα και σίγουρα πρέπει να ενημερωθείτε γι 'αυτό. Επιπλέον. εάν είναι δυνατόν να βρεθεί ένας σωλήνας μέσω της δημοτικής γης, κανείς δεν θα εγκαταστήσει ένα τέτοιο στεγαστικό δάνειο μέσω του site σας.
Γνωρίστε τα δικαιώματά σας και μην επιτρέπετε σε κανέναν να τα παραβιάσει.

Εάν είναι απαραίτητο, είμαστε πάντα έτοιμοι να σας υποστηρίξουμε σε αυτό.

Σύνδεση με τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό

Κάθε ιδιοκτήτης του μελλοντικού ιδιωτικού σπιτιού ονειρεύεται άνετες συνθήκες διαβίωσης. Η άνεση είναι αδύνατη χωρίς υψηλής ποιότητας σύστημα αποχέτευσης. Αν έχετε αποφασίσει να το κατασκευάσετε μόνοι σας, τότε πριν σκάψετε ένα λάκκο, πρέπει να διευκρινίσετε εάν υπάρχει κεντρικό σύστημα αποχέτευσης κοντά στο σπίτι. Με την επιφύλαξη της θέσης των αστικών λυμάτων κοντά στην ιδιωτική κατοικία, υπάρχει ανάγκη σύνδεσης με το σύστημα.

Εάν κοιτάξετε μια αντιεπαγγελματική ματιά στη διαδικασία συναρμολόγησης του συστήματος αποχέτευσης σε ιδιωτικό σπίτι ή διαμέρισμα, τότε δεν μπορείτε να δείτε μια θεμελιώδη διαφορά. Όταν εξετάζουμε τις λεπτομέρειες, υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Τα πλεονεκτήματα του καθαρισμού λυμάτων σε ένα ιδιωτικό σπίτι είναι προφανή. Στο μπάνιο του διαμερίσματος δεν μπορείτε να κανονίσετε τον υδραυλικό εξοπλισμό όπως θέλετε και το αποχετευτικό σας σύστημα εξαρτάται συνεχώς από την αξιοπρέπεια των γειτόνων.

σύνδεση με το κεντρικό λυμάτων μιας ιδιωτικής κατοικίας

Η σύνδεση των λυμάτων μιας ιδιωτικής κατοικίας με τα λύματα της πόλης μπορεί να γίνει ανεξάρτητα, αλλά για αυτό πρέπει να λάβετε τα κατάλληλα πιστοποιητικά και εγκρίσεις. Αυτό είναι προβληματικό, αλλά θα εξοικονομήσει ένα σημαντικό ποσό του προϋπολογισμού σας που μπορεί να δαπανηθεί για άλλες ανάγκες ενός ιδιωτικού σπιτιού. Μην συνδέετε το αποχετευτικό δίκτυο παράνομα, γιατί αφού θα πρέπει να πληρώσετε ένα μεγάλο πρόστιμο και να περάσετε ένα σημαντικό ποσό για να αποσυναρμολογήσετε.

 • Κατασκευή στο χώρο του λάκκου ελέγχου, με τον οποίο μπορείτε να ελέγχετε το σύστημα, καθώς και να πραγματοποιείτε εργασίες συντήρησης και επισκευής.
 • Πετάξτε μια τάφρο σωλήνα και συνδέστε την με το κεντρικό πηγάδι.
 • Η σύνδεση του εσωτερικού συστήματος και των σωληνώσεων.

Τα πλεονεκτήματα της σύνδεσης με το κεντρικό λυμάτων μιας ιδιωτικής κατοικίας

 • Σημαντικές εξοικονομήσεις για την αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση του αυτόνομου τύπου λυμάτων.
 • Η μακροχρόνια χρήση των λυμάτων παρέχει τακτική πληρωμή.
 • Δεν χρειάζεται να ελέγχετε την ποιότητα και την ποσότητα του νερού.
προετοιμασία τάφρων και τοποθέτηση σωλήνων για σύνδεση με τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό

Πρώτα βήματα

Πρώτα πρέπει να αποφασίσετε για τον τύπο της σύνδεσης. Ξεχωριστή χρήση κατά τη σύνδεση δύο τύπων λυμάτων - ομβρίων και οικιακών. Με μικτή σύνδεση, πραγματοποιείται ένας μεγάλος σωλήνας, ο οποίος συνδέεται με ένα κοινό σύστημα. Η τοποθέτηση στο σύστημα αποχέτευσης των πόλεων είναι αδύνατη χωρίς να επισκεφθείτε το βοηθητικό νερό της πόλης, όπου πρέπει να λάβετε άδεια για να συνδεθείτε με το σύστημα αποχέτευσης της πόλης. Αν το επιτρέψουν οι τεχνικές δυνατότητες, θα σας δοθεί χωρίς δυσκολία το απαραίτητο έγγραφο. Στη συνέχεια, πρέπει να καλέσετε έναν ειδικό για να καταρτίσετε ένα σχέδιο και να εφαρμόσετε ένα παρέμβυσμα σε αυτό, πρέπει επίσης να υπογράψετε μια συμφωνία για τη σύνταξη του έργου, η οποία εγκρίνεται από τον εκπρόσωπο του βοηθητικού προγράμματος ύδρευσης, καθώς και από τον αρχιτέκτονα. Οι γείτονες πρέπει να υπογράψουν την άδεια να εργαστούν κοντά στα σπίτια και τους χώρους τους. Εν κατακλείδι, η Vodokanal υπογράφει συμφωνία για τη συλλογή λυμάτων.

Εάν η αγωγός διέρχεται από την περιοχή, τότε υπάρχει ανάγκη να εγκαταστήσετε ένα σύστημα αποχέτευσης υπό πίεση:

 • Σύμφωνα με την αρχή της σηπτικής δεξαμενής εξοπλίζει το κάρτερ με ένα καζανάκι για τα λύματα.
 • Μια γραμμή νερού υπό πίεση τροφοδοτείται στο φρεάτιο, από το οποίο τα λύματα θα ρέουν με βαρύτητα στο δίκτυο της πόλης.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι σύνδεσης ενός κλάδου σε έναν σωλήνα αποχέτευσης:

 1. Τοποθετήστε το τσάι στο κομμένο κομμάτι σωλήνα. Το βάζουν με τη βοήθεια ενός συμπλέκτη, κάνουν τις αρθρώσεις.
 2. Σύνδεση μέσω προσαρμογέα-προσαρμογέα. Αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητο να κλείσετε το νερό στο σύστημα, να κάνετε μια τρύπα στο τρυπάνι, να σφίξετε τον προσαρμογέα, σφίξτε τα μπουλόνια. Εάν δεν υπάρχουν μπουλόνια, τότε τα παξιμάδια σφίγγονται πάνω στην απολιπανθείσα επιφάνεια.

Αναθέστε αυτή τη διαδικασία σε ειδικούς, καθώς η απουσία διαρροών και η σωστή λειτουργία του συστήματος εξαρτώνται από την ποιότητα της σύνδεσης.

Όταν σκάβετε μια τάφρο, πρέπει να επιλέξετε το σωστό πλάτος έτσι ώστε να υπάρχει χώρος για την τοποθέτηση των τμημάτων. Μην ξεχάσετε να κολλήσετε σωστά το κάτω μέρος και να αρχίσετε να προετοιμάζετε ένα μαξιλάρι από ένα μείγμα άμμου και χαλικιού. Πρέπει να σφραγιστεί στην αρχή και δύο μέτρα από το πηγάδι. Για τον εξωτερικό αγωγό σε ιδιωτική κατοικία που χρησιμοποιεί σωλήνες από χυτοσίδηρο ή πολυμερές.

προετοιμασία σωλήνων αποχέτευσης

Η ακολουθία της τοποθέτησης σωλήνα νερού:

 1. Οι σωλήνες έχουν ένα κουδούνι κάτω.
 2. Πραγματοποιήστε ένα λεπτομερή καθαρισμό των αρθρώσεων.
 3. Τα μέρη των άκρων πρέπει να λιπαίνονται καλά με σαπούνι.
 4. Μετρήστε το μήκος και τοποθετήστε το σωλήνα μέχρι την υποδοχή.

Σύμφωνα με αυτό το σχήμα, ολόκληρος ο αγωγός τοποθετείται. Πριν από την επίστρωση, ελέγξτε τη γωνία κλίσης των σωλήνων. Κατ 'αρχάς, ο σωλήνας καλύπτεται με άμμο κατά 5-10 cm, τότε είναι απαραίτητο να ρίχνουμε νερό πάνω από την άμμο για να βυθιστεί, και στη συνέχεια το έδαφος είναι γεμάτο.

Αφού λύσετε το ζήτημα των κεντρικών λυμάτων, εξετάστε πώς μπορείτε να αποσύρετε το βρόχινο νερό από την περιοχή. Αυτή είναι μια απλή διαδικασία, αλλά σημειώστε ότι κατά τη διάρκεια μιας έντονης βροχής, το φρεάτιο αναρρόφησης θα υπερχειλίσει και τα λύματα θα χυθούν. Προκειμένου να αποφευχθεί το πρόβλημα, είναι απαραίτητο να γίνει μια πλευρική μπάρα ξεχωριστά, επειδή ο κεντρικός αγωγός είναι ικανός περισσότερο από ένα ιδιωτικό σύστημα αποχέτευσης. Σε περίπτωση δυσάρεστων εκπλήξεων από το βοηθητικό πρόγραμμα ύδρευσης ή άλλες αποχρώσεις στις οποίες είναι αδύνατο να συνδεθείτε με το δίκτυο της πόλης, τοποθετήστε ένα χωριστό δοχείο στην περιοχή για να συλλέξετε το βρόχινο νερό. Η δεξαμενή ψύχεται με χώμα. Λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας, φυλές φυκιών και βακτηρίων. Εάν βάζετε μια αποστράγγιση σε αυτό και βάζετε ένα φίλτρο, τότε δεν θα υπάρχουν σκουπίδια στη δεξαμενή. Το νερό από τη δεξαμενή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το πότισμα ενός λαχανικού κήπου ή άλλων οικονομικών (όχι για πόσιμο) σκοπούς.

Δοκιμαστικά στάδια αγωγών:

 1. Υπάρχει ανάγκη να καθοριστεί η ορθότητα της εγκατάστασης του συστήματος και η ακρίβεια της σύνδεσης, επομένως οι εξωτερικές γραμμές πρέπει να τοποθετηθούν χωρίς ελαστικούς δακτυλίους.
 2. Η σκηνή πραγματοποιείται μετά την εγκατάσταση του συστήματος, όταν οι σωληνώσεις και οι σηπτικές δεξαμενές δεν έχουν γεμίσει ακόμα. Το σύστημα υπόκειται σε μέγιστο φορτίο σε όλους τους χώρους. Σε αυτό το στάδιο, μπορείτε να εντοπίσετε οπτικά υπάρχοντα προβλήματα, να δείτε ελαττώματα και ζημιές.

Με την αυτο-εγκατάσταση σωλήνων αποχέτευσης, θα πρέπει να αποφύγετε τα ακόλουθα σφάλματα:

 • Ελέγξτε την κλίση του σωλήνα όταν σχεδιάζετε και συναρμολογείτε.
 • Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης σε υποδοχή, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη σφράγ Για να αποφύγετε τη ζημιά, χρησιμοποιήστε ζελέ για λίπανση.
 • Αν δεν έχετε εμπειρία στη συγκόλληση, τότε χρησιμοποιήστε μια πρίζα, καθώς είναι ευκολότερη η συναρμολόγηση.
 • Η ακατάλληλη τοποθέτηση των σωλήνων οδηγεί στην χαλάρωση τους και την καταστροφή των ελαστικών σφραγίδων.

Προβλήματα σύνδεσης

Υπάρχει η πιθανότητα από έναν κλάδο ενός συστήματος αποχέτευσης σε ένα σπίτι να μπορούν να περάσουν διάφορες τεχνικές επικοινωνίες, συστήματα θέρμανσης, ηλεκτρική ενέργεια, αέριο. Η σύνδεση δεν είναι δυνατή:

 • εάν υπάρχουν πολλές επικοινωνίες μεταξύ του σπιτιού και του αποχετευτικού δικτύου της πόλης.
 • σε ερήμωση του συστήματος.
 • όταν περνάει υπόγεια ένα ιδιωτικό σύστημα με υψηλό κόστος σύνδεσης.
κανόνες σύνδεσης αποχέτευσης

Σε τέτοιες καταστάσεις, είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ένα αυτόνομο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων. Είναι απαραίτητο να αντλούμε νερό δύο φορές το χρόνο από σηπτικές δεξαμενές · η χρησιμοποιούμενη ιλύς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα. Η άνευ προηγουμένου ζήτηση για σύγχρονα αυτόνομα λύματα οφείλεται σε διάφορους λόγους:

 • Λόγω της στιβαρότητάς του, το πλαστικό δεν παραμορφώνεται και δεν υφίσταται διαβρωτικές αλλαγές.
 • Η εγκατάσταση είναι συμπαγής και εύκολη στη συναρμολόγηση, ελαφριά, καταλαμβάνει μικρό χώρο στο χώρο.
 • Δεν απαιτείται ειδική συντήρηση, δεν υπάρχει ανάγκη για υπηρεσίες φορτηγών κενού, η χρησιμοποιημένη ιλύς δεν έχει δυσάρεστη οσμή.
 • Μεγάλη διάρκεια ζωής - 50 χρόνια.

Το μοναδικό μειονέκτημα των αυτόνομων σταθμών αποχέτευσης είναι η εξάρτησή τους από την ηλεκτρική ενέργεια, δηλαδή η εγκατάσταση δεν συνιστάται για χρήση στην περιοχή όπου σημειώνονται διακοπές ηλεκτρικής ενέργειας. Πριν βάζετε μια σηπτική δεξαμενή, πρέπει να αποφασίσετε πόσα μέλη της οικογένειας θα ζήσουν στο σπίτι και να υπολογίσετε πόσα λίτρα νερού θα αγοράσετε ένα σύστημα αποχέτευσης.

Ανεξάρτητα από την επιλογή που κάνατε, προτιμήσατε το σύστημα αποχέτευσης της πόλης ή αποφασίσατε αυτόνομο, θυμηθείτε ότι είναι καλύτερο να εμπιστευτείτε την εγκατάσταση και τη σύνδεση με επαγγελματίες. Έτσι, θα απαλλαγείτε από την περιττή ευθύνη και θα αποφύγετε το μεγάλο οικονομικό κόστος των δαπανηρών επισκευών. Οι ίδιοι οι ειδικοί καθορίζουν τον τόπο εγκατάστασης μιας σηπτικής δεξαμενής ή την τοποθέτηση τάφρου στο αποχετευτικό δίκτυο της πόλης. Επιπλέον, μπορούν να βοηθήσουν στη λήψη των απαραίτητων εγγράφων. Θα λάβετε μια ποιοτική υπηρεσία και για πολύ καιρό θα μπορέσετε να απολαύσετε τα οφέλη του πολιτισμού.

Άδεια εκκαθάρισης

Pridomovaya βόθρων - υγειονομικά πρότυπα της ρύθμισης και λειτουργίας του

Καθαρισμός σκευών

Κατά το σχεδιασμό ενός εξοχικού ή εξοχικού σπιτιού, πρέπει να λάβετε αμέσως υπόψη τη διάταξη του αποχετευτικού συστήματος. Η καλύτερη λύση σε αυτό το ζήτημα σήμερα θα είναι ένα βόλτα. Για να υλοποιήσετε τα σχεδιαζόμενα σχέδια, πρέπει να μελετήσετε τις συγκεκριμένες συστάσεις, συμβουλές και θεσμοθετημένους κανονισμούς σχετικά με το θέμα του βόθρου - υγειονομικά πρότυπα.

Ο σχεδιασμός και ο εξοπλισμός ενός αυτόνομου συστήματος αποχέτευσης για ένα ιδιωτικό νοικοκυριό εξαρτάται από την τήρηση των υγειονομικών απαιτήσεων, ορισμένους κανόνες και κανονισμούς που είναι δεσμευτικοί. Σε περίπτωση παραβίασης των υγειονομικών κανόνων κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή ενός βόθρου, η λειτουργία του αργότερα μπορεί να φέρει πολλά προβλήματα και σημαντικά πρόστιμα.

Η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ακόμη και μέρους των καθιερωμένων κανόνων οδηγεί στη ρύπανση των φυσικών πηγών πόσιμου νερού και στην εξάπλωση λοιμώξεων. Ως εκ τούτου, η ιδανική επιλογή πριν από την κατασκευή του βόθρου θα είναι να συμπεριληφθεί στο σχέδιο ανάπτυξης και να συντονιστεί με όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του SES. Αυτό είναι απαραίτητο για την απόκτηση αδειών για κατασκευή.

Πώς να επιλέξετε ένα εργοτάξιο;

Το βόθρος είναι ένα δοχείο για τη συσσώρευση οικιακών λυμάτων. Για να προσδιορίσετε την τοποθεσία και την εναρμόνισή της με τους κανονισμούς των υγειονομικών προτύπων, είναι απαραίτητο να αναλύσετε τον ιστότοπό σας και το περιβάλλον.

Για το σκοπό αυτό πρέπει να μελετήσετε το σχηματικό σχέδιο του τόπου όπου αναφέρεται η τοποθεσία:

 • οικιστικό κτίριο.
 • βοηθητικά κτίρια.
 • πηγάδια.
 • αγωγοί αερίου ·
 • αγωγών ύδρευσης.

Εδώ είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία του τοπίου, των πεδινών και των υψών της περιοχής. Κατά τον προγραμματισμό, θα πρέπει να σημειωθεί η τοποθεσία των γειτονικών κατοικιών, των πηγαδιών και των συστημάτων επικοινωνίας σε κοντινές περιοχές, προκειμένου να διατεθεί χώρος κάτω από την "υγειονομική ζώνη". Κατά τον σχεδιασμό της θέσης του φρεατίου, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η κατεύθυνση της κίνησης των υπόγειων υδάτων. Πληροφορίες σχετικά με αυτές μπορούν να ληφθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Όροι και κανονισμοί για την επιλογή της θέσης του λάκκου

Μετά την ανάλυση του σχηματικού σχεδίου, είναι απαραίτητο να επιλέξετε το βέλτιστο σημείο για το φρεάτιο. Για υγειονομικές απαιτήσεις, πρέπει να αφαιρεθεί:

 • Από το γειτονικό σπίτι και τις εγκαταστάσεις του - 10-12 μέτρα.
 • Τα όρια του χώρου - όχι λιγότερο από 1,5 μέτρα.
 • Κατοικία - σε απόσταση 8 έως 10 μέτρων.
 • Φρεάτια νερού - 20 μέτρα.
 • Σωλήνες νερού - στα 25 μέτρα.
 • Ροή υπόγειων υδάτων υπόγειων υδάτων - στα 25 μέτρα.
 • Αγωγοί αερίου - 5 μέτρα.

Κατά την κατασκευή ενός φρεατίου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση του εδάφους στη θέση της συσκευής. Σε πήλινα εδάφη, τα πηγάδια φυσικής αποχέτευσης πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 20 μέτρων από το λάκκο. Σε αργιλώδη εδάφη, απομακρύνονται κατά 30 μέτρα και σε αμμώδεις ή σούπερ-αμμώδεις επιφάνειες κατά 50 μέτρα.

Δεν συνιστάται η τοποθέτηση του λάκκου κατάντη των υπόγειων υδάτων. Αυτό θα βοηθήσει στην αποφυγή της ρύπανσης των φυσικών φρεατίων!

Τι είδους καζανάκι να επιλέξετε

Η απλούστερη επιλογή που παρέχεται από το SNiP είναι ένα απύθμενο βόθρο. Είναι σχεδιασμένο για μικρές εκπομπές αποβλήτων μέχρι 1 κυβικό μέτρο την ημέρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το λύμα καταφέρνει να περάσει φυσικά στο έδαφος και τα αερόβια βακτήρια του εδάφους να τα ανακυκλώνουν.

Η συσσώρευση ιλύος από τέτοια βότσαλα περιοδικά - κάθε έξι μήνες - πρέπει να αφαιρεθεί. Ωστόσο, αυτή είναι η ευκολότερη και πιο προσιτή επιλογή για τη λήψη και τη διάθεση αποβλήτων. Αναφέρεται στο είδος των τουαλετών του χωριού, οι οποίες σήμερα είναι άσχετες λόγω της χαμηλής του ποσότητας για τη λήψη αποβλήτων και δυσάρεστων οσμών κοντά σε αυτό. Επιπλέον, τέτοια σχέδια σήμερα μπορεί να είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον.

Εάν υπάρχουν περισσότεροι από δύο άνθρωποι που ζουν στο σπίτι που είναι εξοικειωμένοι με τις άνετες συνθήκες της ζωής στην πόλη, είναι απαραίτητο να εξεταστούν επιλογές για τη διευθέτηση των ερμητικών βόθρων. Είναι περιβαλλοντικά ασφαλείς και τα απόβλητα από αυτά δεν θα πέσουν στο έδαφος. Μία από τις επιλογές που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του SNiP είναι ένα λάκκο σκυροδέματος, σκωρίας ή τούβλου. Μια εξαιρετική λύση στο ζήτημα της απόρριψης οικιακών λυμάτων θα είναι μια ερμητική συσσωρευμένη σηπτική δεξαμενή κατασκευασμένη από πλαστικό.

Απαιτήσεις αποθέματος

Το βάθος του σφραγισμένου λάκκου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 μέτρα. Αυτό οφείλεται στη συντήρησή του με ένα φορτηγό αποχέτευσης, του οποίου ο εύκαμπτος σωλήνας έχει σχεδιαστεί για μήκος 3 μέτρων από την είσοδο αποχέτευσης. Εάν κάνετε το λάκκο βαθύτερα, η απόδοση καθαρισμού θα μειωθεί λόγω του συνεχώς παραμένοντος ιζήματος στο κάτω μέρος.

Ο σωλήνας αποχέτευσης που εισέρχεται στο λάκκο πρέπει να έχει διάμετρο 10 cm. Το βάθος της τοποθέτησής του στο έδαφος είναι 1,2 m, γεγονός που εξασφαλίζει την ασφάλειά του το χειμώνα. Η κλίση του σωλήνα προς την κατεύθυνση της οπής αποστράγγισης πρέπει να είναι τουλάχιστον 3%.

Η είσοδος του σωλήνα αποστράγγισης στον τοίχο οποιασδήποτε εποικοδομητικής λύσης του λάκκου πρέπει να γίνει μαλακή. Οι άσφαλτοι και ο κανονικός αφρός κατασκευής είναι εξαιρετικοί για αυτό το έργο.

Ο πυθμένας του λάκκου διευθετείται με υποχρεωτική πρόβλεψη προς την καταπακτή, η οποία θα παρέχει καλύτερη άντληση λυμάτων. Για να αποκλείσετε την πιθανότητα έκρηξης σε λάκκο, πρέπει να εγκαταστήσετε ένα σωλήνα εξαερισμού με διάμετρο 10 cm και να το φέρετε πάνω από το έδαφος σε ύψος τουλάχιστον 60 cm.

Η αποσύνθεση της οργανικής ύλης στο λάκκο οδηγεί στον σχηματισμό αερίου μεθανίου, το οποίο συχνά προκαλεί έκρηξη. Επομένως, πρέπει να αφαιρεθεί από τον εσωτερικό όγκο του σφραγισμένου λάκκου.

Για τη λειτουργία του μεταφορέα διαδρόμων και τη συντήρηση του λάκκου, είναι απαραίτητο να παρέχεται πρόσβαση σε αυτό. Θα χρειαστεί να καλέσετε το αυτοκίνητο 2 φορές το μήνα με κατανάλωση άνω των 150 λίτρων νερού ανά ημέρα ανά άτομο.

Τύποι και σχεδιασμός αυτόνομων συστημάτων αποχέτευσης

Οι υπονόμοι εκτός δικτύου χωρίζονται σε:

 • Στις μη πτητικές. Σε αυτή την περίπτωση, το εκρέον ρέει φυσικά μέσα στο λάκκο.
 • Πτητικές - ενώ απαιτείται άντληση λυμάτων.

Η κύρια προϋπόθεση για τη ρύθμιση της αυτόνομης αποθήκευσης αποβλήτων είναι η πλήρης στεγανότητα της δομής. Η εγκατάσταση έτοιμων σηπτικών δεξαμενών στην περιοχή παρέχει απόλυτη σφράγιση, η οποία εγγυάται ο κατασκευαστής.

Ο συσσωρευτής αποστραγγιστών με τη μορφή βόθρου μπορεί να σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από διάφορα υλικά, συμπεριλαμβανομένων των τούβλων, των τεμαχίων σκυροδέματος ή των μπλοκ και δακτυλίων εργοστασίου οπλισμένου σκυροδέματος.

Χαρακτηριστικά τούβλων και σκωριών

Σχέδιο συστήματος αποχέτευσης

Η κατασκευή τούβλων ή τούβλων απαιτεί πολύ χρόνο και εργασία, αλλά διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των κανονισμών οικοδόμησης.

Τα κύρια στάδια των κατασκευαστικών εργασιών:

 • Τα τοιχώματα των κοιλοτήτων είναι διατεταγμένα με τούβλα ή τούβλα με την υποχρεωτική σύνδεση των ραφών.
 • Η εσωτερική επιφάνεια είναι λειασμένη και πραγματοποιείται το σιδέρωμα.
 • Η εξωτερική περίμετρος της τοιχοποιίας είναι επικαλυμμένη με στρώμα λιπαρού πηλού πάχους 20 cm.
 • Ο πυθμένας του λάκκου επικαλύπτεται αρχικά με ένα στρώμα από τον ίδιο λιπαρό πηλό και σκυροδέεται από πάνω, ακολουθούμενο από σιδερώνοντας τη βάση του φρεατίου.

Κατασκευή βόθρου μπλοκ και δακτυλίων

Η χρήση δακτυλίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και μπλοκ από σκυρόδεμα για την τοποθέτηση του βόθρου έχει αρκετά πλεονεκτήματα, αλλά απαιτεί ειδικό εξοπλισμό φόρτωσης και εκφόρτωσης για την τοποθέτησή τους. Για τη συσκευή ενός βόθρου, πρέπει να έχετε ένα καπάκι, το κάτω μέρος και τουλάχιστον 3 δακτυλίους.

Μετά την εκσκαφή και την απογύμνωση της βάσης του λάκκου, ο πυθμένας πρέπει να σκυροδετηθεί. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ελέγξετε τελικά όλες τις διαστάσεις σύμφωνα με το έργο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιτυχής εγκατάσταση των δακτυλίων. Μετά την τοποθέτηση των δακτυλίων, η εσωτερική τους επιφάνεια είναι καλυμμένη με άσφαλτο, προσυναρμολογημένη με σκυρόδεμα. Παρόμοια εργασία πραγματοποιείται στο κάτω μέρος του λάκκου.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αδιαβροχοποίηση όταν κατασκευάζεται βόθρος από οπλισμένο σκυρόδεμα ή προϊόντα σκυροδέματος, έτσι ώστε κατά τη λειτουργία ο λάκκος να μην γεμίζει με τήγμα ή βρόχινο νερό.

Μετά τη σύνδεση των σωλήνων αποχέτευσης, εγκαθιστούν ένα φρεάτιο και γεμίζουν τη δομή με τη γη.

Συμπέρασμα

Βιολογική προετοιμασία για καθαρισμό βόθρων

Πρόσφατα, αναπτύσσονται έτοιμα έργα για αυτόνομα συστήματα καθαρισμού. Όλα αυτά είναι ευμετάβλητα και ακριβά, αλλά στην έξοδο ο πελάτης λαμβάνει ένα πλήρες και ολοκληρωμένο σύστημα σύγχρονων βιολογικών επεξεργασιών.

Ο αέρας και τα αντιδραστήρια εγχέονται σε αυτά τα συστήματα και οι βλαβερές ουσίες από τα λύματα μετά από βιολογική επεξεργασία καθίστανται ακίνδυνα. Σήμερα είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος επεξεργασίας λυμάτων, η οποία παρέχει καθαρισμό νερού έως και 98%. Δεν απαιτείται ειδική άδεια από τις υπηρεσίες υγιεινής για τέτοια συστήματα.

Γιατί η εγκατάσταση μιας σηπτικής δεξαμενής απαιτεί άδεια SES;

Η κατασκευή του συστήματος αποχέτευσης σε οποιαδήποτε τοποθεσία της χώρας είναι ένα συγκρότημα πολύπλοκων έργων, που συνεπάγεται όχι μόνο την τοποθέτηση σωλήνων αλλά και την εγκατάσταση βόθρου ή έτοιμου σηπτικού. Για την τοποθέτηση σήτας απαιτείται άδεια SES. Χωρίς τη συγκέντρωση μιας δέσμης εγγράφων δεν αρκεί. Γιατί αυτό απαιτείται; Το πρόβλημα είναι ότι η μόλυνση των υπογείων υδάτων και του ίδιου του εδάφους με λύματα και χημικά απόβλητα είναι δυνατή. Ο ακατάλληλος καθαρισμός της σηπτικής δεξαμενής με χημικές ουσίες μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση διαφόρων ασθενειών, λοίμωξη της κατοικημένης περιοχής ολόκληρης της περιοχής. Ως εκ τούτου, πριν ξεκινήσετε την εργασία, είναι απαραίτητο να σχεδιάσετε ένα σύστημα αποχέτευσης, να συγκεντρώσετε μια δέσμη εγγράφων και να υποβάλετε μια αίτηση στο SES.

Πριν από την κατασκευή ενός συστήματος αποχέτευσης, πρέπει να κάνετε ένα έργο, στη συνέχεια να συλλέξετε τα απαραίτητα έγγραφα και να υποβάλετε μια αίτηση στο SES.

Πακέτο τεκμηρίωσης

Η σηπτική δεξαμενή είναι μια εγκατάσταση για τη συσσώρευση και την επεξεργασία των οικιακών απορριμμάτων. Όχι μόνο τα υγρά αλλά και τα στερεά απόβλητα, τα επιβλαβή αέρια και οι μικροοργανισμοί συσσωρεύονται σε δεξαμενές λυμάτων. Οι εγκαταστάσεις αυτές χρειάζονται συνεχή παρακολούθηση μέσω υγειονομικής και επιδημιολογικής παρακολούθησης. Αυτό καθιστά δυνατή την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη μόλυνση, την πρόληψη της εξάπλωσης διαφόρων ασθενειών, την απορροή στην κατοικημένη περιοχή. Για λόγους ασφαλείας, τόσο οι δικοί σας όσο και όσοι βρίσκονται γύρω σας, πρέπει να λάβετε την κατάλληλη άδεια για να χρησιμοποιήσετε μια σηπτική δεξαμενή.

Πώς να αποκτήσετε άδεια από το SES και πού, ποιο πακέτο τεκμηρίωσης θα πρέπει να συλλέξετε; Μεταξύ των βασικών εγγράφων που θα απαιτήσουν SES, αξίζει να σημειωθεί:

 • διαθεσιμότητα τεχνικού διαβατηρίου ·
 • ένα λεπτομερές διάγραμμα της συσκευής μιας σηπτικής δεξαμενής, το οποίο θα βοηθήσει να κάνει στην οργάνωση σχεδιασμού?
 • έργο κατασκευής κατοικιών ·
 • δέσμη τεκμηρίωσης για την ιδιοκτησία του χώρου και του κτιρίου.
 • λεπτομερή τοπολογική έρευνα ολόκληρης της τοποθεσίας (που λαμβάνεται από την κατάλληλη οργάνωση) ·
 • σύμβαση με διάφορες οργανώσεις σχετικά με την εξαγωγή όλων των υγρών οικιακών αποβλήτων.

Σχέδιο μιας δεξαμενής σηπτικής πολλαπλών θαλάμων.

Αφού συναρμολογηθεί το πακέτο τεκμηρίωσης, μπορεί να υποβληθεί αίτηση για την εγκατάσταση μιας σήψης στο SES. Αυτό γίνεται είτε στα σώματα του υγειονομικού επιδημιολογικού σταθμού στην περιοχή είτε σε μια οργάνωση για την προστασία του περιβάλλοντος. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η εφαρμογή γίνεται μόνο με το πακέτο τεκμηρίωσης. Οι άδειες SES θα πρέπει να περιμένουν περίπου ένα μήνα. Υπάρχει ένα άλλο σημείο στην τοποθέτηση σηπτικών δεξαμενών για τοποθεσίες χωρών. Ο SES μετά την εγκατάσταση της αποθήκης για τα λύματα έχει το δικαίωμα να διεξάγει τακτικές και απρογραμμάτιστες επιθεωρήσεις. Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν την ποιότητα της επεξεργασίας λυμάτων και τη συντήρηση μιας σηπτικής δεξαμενής.

Συνθήκες τοποθεσίας

Δεν μπορείτε να βάλετε μόνο μια σηπτική δεξαμενή ή ένα βόθρου στην περιοχή, καθώς κάθε σύστημα αποχέτευσης είναι ένας συγκεκριμένος κίνδυνος. Εάν αποκτηθεί άδεια από το SES για εγκατάσταση, μπορείτε να προχωρήσετε σε ένα εξωτερικό σύστημα αποχέτευσης. Υπάρχουν ορισμένοι κανόνες που ρυθμίζουν την απόσταση από διάφορα αντικείμενα, το βάθος των οπών και άλλες συνθήκες.

Για να λάβετε άδεια από τους επιδημιολογικούς σταθμούς για να τοποθετήσετε μια σηπτική δεξαμενή, θα πρέπει να επιλέξετε το σωστό μέρος για τη δεξαμενή.

Σήμερα, το SNiP 30-02-97 και το SanPiN 42-128-4690-88 διαθέτουν έναν πλήρη κατάλογο απαιτήσεων για τη θέση των βόθρων στο έδαφος του οικιστικού οικοπέδου:

Το σχέδιο μιας σηπτικής δεξαμενής για ένα βόθρος.

 • οι κοιλότητες αποθήκευσης θα πρέπει να βρίσκονται στην επικράτεια δίπλα σε ιδιωτική κατοικία · η απόρριψη λυμάτων εκτός των ορίων της τοποθεσίας δεν επιτρέπεται χωρίς την κατάλληλη σύνδεση και άδεια ·
 • το βόθρος για αποχετεύσεις πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 10 μέτρων από τον αγωγό νερού και 20 μέτρα από το φρεάτιο, ώστε το καθαρό πόσιμο νερό να μην έχει μολυνθεί με οικιακά απορρίμματα, χημικά και αποχετεύσεις.
 • η απόσταση από τη σηπτική δεξαμενή έως το κτίριο κατοικιών και άλλες κατασκευές πρέπει να είναι περίπου 10-12 m. Η πλησιέστερη τοποθεσία μπορεί να οδηγήσει σε πλημμύρες του ιδρύματος την άνοιξη, καταστροφή δομών κτιρίου?
 • θα πρέπει να υπάρχει απόσταση 1 μ. από τη σηπτική δεξαμενή μέχρι το φράκτη.
 • Το βάθος του φρεατίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 m, διαφορετικά η συντήρησή του θα είναι δύσκολη. Ένα παχύ στρώμα από ιλύς και στερεά ιζήματα θα συσσωρεύεται συνεχώς στο κάτω μέρος.

Επιλογές συσκευής

Σήμερα είναι δυνατή η εγκατάσταση διαφόρων σχεδίων βόθρων για την αποθήκευση και τη μερική επεξεργασία των λυμάτων. Αυτά μπορεί να είναι:

 • συμβατικές λεκάνες ·
 • μηχανικά συστήματα για τη συσσώρευση και μερική επεξεργασία και διαχωρισμό της μάζας των αποβλήτων.

Σχέδιο βόθρου.

Η απλούστερη επιλογή, η οποία παρέχεται από τις κατάλληλες υπηρεσίες αδειοδότησης, είναι οι βόλτες που δεν διαθέτουν κατώτατο όριο. Κατασκευάζονται εάν ο ημερήσιος όγκος αποβλήτων που απορρίπτονται από ένα κτίριο κατοικιών δεν υπερβαίνει το 1 m³. Οι λάκκοι αποχέτευσης είναι τοποθετημένοι κάτω από το επίπεδο του πόσιμου νερού, έτσι ώστε το νερό στο φρεάτιο να μην έχει μολυνθεί από αποχετεύσεις.

Στη συσκευή μιας δεξαμενής πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφορες παράμετροι:

 • απαιτήσεις για τη θέση του λάκκου ·
 • εξέταση του τύπου και των ιδιοτήτων του εδάφους στο χώρο εγκατάστασης.

Πρότυπα για τη θέση μιας σηπτικής δεξαμενής και ενός πηγαδιού σε μια περιοχή:

 • εάν στη θέση του εδαφικού χώματος, η απόσταση μεταξύ της κοιλότητας και της σηπτικής δεξαμενής πρέπει να είναι ίση με 20 m.
 • για αργίλιο - από 30 μ.
 • για αμμώδη και αμμώδη εδάφη - από 50 μ.

Εάν ο προβλεπόμενος όγκος αποβλήτων ημερησίως είναι μεγαλύτερος από 1 m³, θα πρέπει να εγκαταλειφθεί η κατασκευή χωρίς πυθμένα υπέρ μπετόν από σκυρόδεμα ή τούβλο, PVC ή μεταλλικό σηπτικό ντεπόζιτο.

Συμβουλές εμπειρογνωμόνων

Για το εξωτερικό σύστημα αποχέτευσης ενός ιδιωτικού σπιτιού συνιστώνται ερμητικές σηπτικές δεξαμενές, οι οποίες δεν είναι μόνο πιο βολικές για χρήση, αλλά και διακρίνονται από υψηλή αξιοπιστία. Συνήθως τοποθετούνται από εξειδικευμένους σταθμούς. Οι υγειονομικοί κανονισμοί για αυτούς είναι οι εξής:

Σχέδιο εξοχικής κατοικίας.

 • ο πυθμένας του λάκκου κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης πρέπει να γέρνει προς την κατεύθυνση της τεχνολογικής θύρας, η οποία είναι απαραίτητη για την επακόλουθη συντήρηση.
 • ο τόπος εγκατάστασης επιλέγεται έτσι ώστε η σηπτική δεξαμενή να απέχει περίπου 10 μέτρα από το κτίριο κατοικιών και 1 μέτρο από την περίφραξη του χώρου.
 • Το ερμητικό λάκκο του πυθμένα απαιτεί περιοδικό καθαρισμό με ειδική μηχανή βόθρων.

Αξίζει να δίνετε προσοχή σε μια σειρά συμβουλών που οι ειδικοί δίνουν:

 • είναι απαραίτητο να παρασχεθεί ένα ευρύχωρο και άνετο μέρος για την είσοδο ειδικού εξοπλισμού, οπότε δεν είναι απαραίτητο να κρύβετε μια σηπτική δεξαμενή στην μακρινή γωνία του χώρου.
 • Κατά τη λειτουργία της δεξαμενής, μπορεί να δημιουργηθεί μεθάνιο, επομένως συνιστάται να εξοπλιστεί η δεξαμενή με ειδικό σύστημα εξαερισμού. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του υγειονομικού επιδημιολογικού σταθμού, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί η ύπαρξη σωλήνα εξαερισμού με διάμετρο 10 εκ. Το ύψος του σωλήνα πάνω από το έδαφος πρέπει να είναι 60 εκατοστά.

Επικοινωνίες

Η διάταξη της λεκάνης σε σχέση με άλλα αντικείμενα.

Υγειονομική άδεια θα πρέπει να πάρει όχι μόνο την εγκατάσταση των σηπτικών δεξαμενών. αλλά και όλες τις επικοινωνίες μηχανικής που βρίσκονται κοντά. Υπάρχουν ορισμένα πρότυπα για την τοποθέτηση στο τμήμα σωλήνων:

 • οι σωλήνες από οπλισμένο σκυρόδεμα και αμιαντοτσιμέντο πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 5 m ή περισσότερο από τη δεξαμενή σηπτικών.
 • οι αγωγοί από χυτοσίδηρο με διάμετρο μέχρι 200 ​​mm θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 1,5 m από την δεξαμενή καθαρισμού λυμάτων.
 • οι αγωγοί από χυτοσίδηρο διαμέτρου 200 mm μπορούν να τοποθετηθούν σε απόσταση τουλάχιστον 3 m από τη δεξαμενή σηπτικών.
 • οι σωλήνες αερίου μπορούν να τοποθετηθούν σε απόσταση 5 μέτρων από τη θέση των σηπτικών δεξαμενών.

Κατά την εγκατάσταση μιας σηπτικής δεξαμενής στον κήπο, πρέπει να θυμάστε να συμμορφώνεστε με όλα τα υγειονομικά πρότυπα και να λάβετε την κατάλληλη άδεια. Τα υγειονομικά πρότυπα ρυθμίζουν τη θέση της σηπτικής δεξαμενής, ορίζουν την ελάχιστη απόσταση για την τοποθέτηση άλλων επικοινωνιών στην περιοχή. Με την επιφύλαξη του SES και την τοποθέτηση σηπτικής δεξαμενής σε σχέση με την τοποθεσία οικιστικής κατοικίας και άλλων κτιρίων. Θα πρέπει να είναι έτοιμος για περιοδικές επιθεωρήσεις των υπαλλήλων του Υγειονομικού και Επιδημιολογικού Σταθμού. Αλλά δεν πρέπει να αναφέρετε αυτό κατηγορηματικά, αφού όλα αυτά γίνονται για την ασφάλεια σας και των γύρω σας.

Μια βότσαλα: υγειονομικά πρότυπα. ABC του νόμου

Οι περισσότεροι μεμονωμένοι προγραμματιστές επιλύουν το πρόβλημα των λυμάτων από το σπίτι με τη διευθέτηση του βόθρου - στην πραγματικότητα, είναι ένα σφραγισμένο δοχείο που λαμβάνει τα λύματα. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε τους κανόνες και τους κανονισμούς ώστε να μην παραβιάζουν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του φρεατίου. Στο άρθρο μας θα εισαγάγουμε και θα εξετάσουμε λεπτομερώς την ακόλουθη ερώτηση: υγειονομικά πρότυπα βόθρου.

Ας ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι ο Ομοσπονδιακός νόμος της 30.03.1999 N 52-ΦЗ "για την υγειονομική-επιδημιολογική ευημερία του πληθυσμού" ρυθμίζει υγειονομικούς κανόνες και κανόνες για όλους τους πολίτες, αλλά αν δεν τηρούνται οι κανόνες αυτοί, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι υπεύθυνος σύμφωνα με το άρθρο 57 του ιδίου του νόμου.

Ως εκ τούτου, είναι τόσο σημαντικό να γνωρίζουμε όλα τα υγειονομικά πρότυπα της βόθρου και να τα συμμορφώνουμε αυστηρά.

Ξεκινώντας να σχεδιάσετε ένα τοπικό σύστημα αποχέτευσης για μια εξοχική κατοικία. Φροντίστε να μελετήσετε τους υγειονομικούς κανόνες για τη συντήρηση των εδαφών των κατοικημένων περιοχών αρ. 4690-88, που εγκρίθηκαν στις 5 Αυγούστου 1988 από τον A.I. Kondrusev, Υφυπουργός Υγείας της ΕΣΣΔ, Επικεφαλής του Υγειονομικού Ιατρού της ΕΣΣΔ (συντομογραφία SanPiN 42-128-4690-88).

Σύμφωνα με το προαναφερόμενο έγγραφο, η παράγραφος 3.9: κανονική βότσαλα απαγορεύεται αυστηρά η χρήση δεξαμενών με διήθηση χωρίς πυθμένα με ημερήσια απόρριψη μεγαλύτερη από 1 cu. μετρητή

Εάν στο σπίτι σας θα ζήσω μόνιμα 2-4 άτομα, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζεται η χρήση συσκευών θέρμανσης νερού και οικιακών συσκευών, τότε το βόθρος θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ένα κατώτατο σημείο.

Εγκατάσταση βόθρου σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς

Όσον αφορά την πιο συχνή ερώτηση, ποια είναι η ελάχιστη απόσταση από ένα κτίριο κατοικιών μέχρι ένα καζανάκι; Αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί χωρίς αμφιβολία.

Έτσι, σύμφωνα με τους κανόνες, το βόθρος θα πρέπει να κατασκευαστεί από ένα κτίριο κατοικιών όχι λιγότερο από 15 μέτρα μακριά, αφού εκπέμπονται τοξικά αέρια κατά τη διάρκεια της βιολογικής επεξεργασίας των αποβλήτων. Συμπεριλαμβανομένου του πιο εκρηκτικού, άοσμου αερίου - μεθανίου και θειικού αερίου (έχει έντονη μυρωδιά σάπιων αυγών). Δεν είναι λιγότερο επικίνδυνη η μόλυνση του εδάφους και των υπόγειων υδάτων.

Ωστόσο, είναι δυνατή η απόκτηση άδειας από την Αρχή Υγειονομικής και Επιδημιολογικής Εποπτείας για στενότερη θέση στο σπίτι του φρεατίου. Για να γίνει αυτό, πρέπει να συντονίσετε όλα τα θέματα με το Γραφείο Vodokanal και Rospotrebnadzor.

Κατασκευή μικρού φρεατίου

Κατασκευή σηπτικής δεξαμενής από τούβλα

Ας εξετάσουμε λεπτομερέστερα τις απαιτήσεις για το βόθρος, η παραγωγικότητα των οποίων είναι ελάχιστη - δεν φτάνουν περισσότερο από 1 κυβικό μέτρο την ημέρα. μετρητές αποχέτευσης.

Τέτοιες κοιλότητες συνήθως εγκατασταθούν σε σπίτια όπου οι άνθρωποι δεν ζουν μόνιμα και δεν υπάρχει θέρμανση νερού και άλλες οικιακές συσκευές (λέβητες, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων). Δηλαδή, υπάρχει ένα νιπτήρα και ένα ντους στο σπίτι, δεν υπάρχουν άλλες πηγές αποστράγγισης.

Σύμφωνα με τα πρότυπα υγιεινής, μια σηπτική δεξαμενή (υπό την προϋπόθεση ότι είναι σφραγισμένη) μπορεί να βρίσκεται σε απόσταση 5 μέτρων από την καλοκαιρινή κουζίνα ή το κτίριο διαμερισμάτων.

Εάν η παραγωγικότητα μιας σφραγισμένης σηπτικής δεξαμενής είναι 8 cu. μέτρα ανά ημέρα, πρέπει να τοποθετηθεί από την καλοκαιρινή κουζίνα και το κτίριο διαμερισμάτων σε απόσταση τουλάχιστον 8 μέτρων.

Απαιτήσεις για την πρόσληψη νερού κατά την τοποθέτηση μιας μικρής ερμητικής δεξαμενής έχουν ως εξής:

 1. Εάν η παραγωγικότητα των λυμάτων είναι αυτόνομη έως 3 cu. μέτρα ημερησίως, οι σωλήνες ύδρευσης για παροχή νερού οικιακής χρήσης και πόσιμου νερού θα πρέπει να τοποθετούνται στα υπόγεια ύδατα κατάντη από το βόθρος σε απόσταση 40 έως 50 μέτρων.
 2. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι η απόσταση από το βόθρος στους σωλήνες ύδρευσης στα υπόγεια ύδατα ανάντη πρέπει να είναι 25 m.
 3. Εάν το βόθρος είναι κατασκευασμένο κατά μήκος ενός κάθετου άξονα στη ροή των υπόγειων υδάτων, τότε η απόσταση πρέπει να είναι 25-30 m.
 4. Η απόσταση από πηγάδια και αρτεσιανά πηγάδια στο βόθρος και σε άλλες πηγές ρύπανσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 μ.

Είναι προτιμότερο να επιλέξουμε έναν τόπο για την κατασκευή ενός φρεατίου από τα υπόγεια ύδατα κατάντη. Η ιδανική τοποθεσία των εγκαταστάσεων πρόσληψης νερού είναι η θέση τους από τα υπόγεια ύδατα ανάντη.

Τι πρέπει να κάνετε αν στην πράξη είναι αδύνατο να συμμορφωθείτε με τις παραπάνω απαιτήσεις για τα βόδια;

Σε αυτή την περίπτωση, οι εμπειρογνώμονες συστήνουν στην περιοχή να εξοπλίσει πηγάδια, γεωτρήσεις ή λεζάντες για διάφορα σπίτια, τα οποία βρίσκονται στη γειτονιά κατά μήκος του δρόμου. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να παρατηρήσετε την απόσταση από την κόκκινη γραμμή κατά 2,5 m ή ακόμα και τα 5 m, να οργανώσετε μια ειδική πλατφόρμα (το μέγεθός της πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5 x 3 m), με κλίση μέχρι 5% και σκληρή επιφάνεια.

Η θέση της λεκάνης απορροής κάτω από τα υπόγεια ύδατα

Βασικά πρότυπα SanPiN 42-128-4690-88

Το έγγραφο ορίζει τους κανόνες των βόθρων.

 1. Σε νοικοκυριά στα οποία δεν υπάρχει κεντρικό σύστημα αποχέτευσης. επιτρέπεται να κανονίσει τα σκουπίδια του ναυπηγείου. Πρέπει να διαθέτουν βόλτα (κατ 'ανάγκη αδιάβροχο, δηλαδή σφραγισμένο). Το τμήμα εδάφους του βόθρου πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καπάκι και ειδική σχάρα, στην οποία διατίθεται χώρος για στερεά κλάσματα. Προκειμένου το βόθρος να είναι βολικό για καθαρισμό, πρέπει να ανοίξετε ή να αφαιρέσετε τον μπροστινό τοίχο της τουαλέτας. Ένα βόθρος μπορεί να είναι κοινό σε πολλές αυλές.
 2. Από κτίρια κατοικιών, δημόσιες και παιδικές εγκαταστάσεις, παιδικούς και αθλητικούς χώρους, οι τοίχοι πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 20 m και άνω (αλλά όχι μεγαλύτερη από 100 m). Εάν η ιδιωτική ιδιοκτησία είναι ιδιωτική, τότε επιτρέπεται η μείωση της απόστασης από τα βόδια σε κατοικίες και άλλα κτίρια (κουζίνες) έως 8-10 μέτρα. Σε περίπτωση συγκρούσεων μεταξύ γειτόνων και επίλυσης αμφιλεγόμενων ζητημάτων σχετικά με τη διευθέτηση του βόθρου, οι εκπρόσωποι του κοινού και οι επιτροπές των τοπικών διοικητικών συμβουλίων αποφασίζουν για το πού θα τοποθετήσουν τις αυλές των αυλών. Ο γενικός κανόνας για όλους, ο οποίος παραμένει αμετάβλητος - η απόσταση από τις πηγές και τις πηγές μέχρι το βόθρων πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 μέτρα.
 3. Μια τουαλέτα στην αυλή πρέπει να είναι εξοπλισμένη με ένα βόθρωπο και ένα υπερυψωμένο τμήμα, το οποίο ανεγέρθηκε με μια ενιαία δομή στεγανών οικοδομικών υλικών, συμπεριλαμβανομένων των τούβλων, των σανίδων, των μπλοκ κ.λπ. Η υποχρεωτική προϋπόθεση είναι ότι το βόθρος πρέπει να είναι αεροστεγές και αδιάβροχο. Ο όγκος του υπολογίζεται από τους αρμόδιους οργανισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των κατοίκων - χρηστών του φρεατίου. Το βάθος του βόθρου μπορεί να φτάσει τα 3 μέτρα, ενώ η τοποθέτησή του λαμβάνει υπόψη το επίπεδο των υπόγειων υδάτων. Απαγορεύεται αυστηρά η πλήρωση του φρεατίου με αποχετεύσεις έως 35 cm από την επιφάνεια της γης.
 4. Το βόθρος (όπως γεμίζεται) πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι μήνες.
 5. Οι οικιακές τουαλέτες πρέπει να διατηρούνται καθαρές. Πρέπει να καθαρίζονται καθημερινά. Μια φορά την εβδομάδα, η τουαλέτα πρέπει να ξεπλυθεί με ειδικά απολυμαντικά διαλύματα χρησιμοποιώντας ζεστό νερό. Το τμήμα εδάφους των αυλών δεν πρέπει να είναι προσβάσιμο από έντομα και τρωκτικά.
 6. Για την απολύμανση των ντεπόζιτων και των βόθρων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα διαλύματα: 10% χλωρίνη, 3-5% υποχλωριούχο νάτριο, 10% ναφθαλζόλη, 5% κρεολίνη, 10% μεταπυριτικό νάτριο. Για την απολύμανση των αποχωρητηρίων και των βόθρων αυλής απαγορεύεται αυστηρά η χρήση χλωρίνης σε ξηρή μορφή.

Επιλογή διαρρύθμισης βόθρου

Βασικές απαιτήσεις επικοινωνίας για την κατασκευή βόθρων

Κατά την εγκατάσταση ενός βόθρου σε ιδιωτικό σπίτι, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη ορισμένες απαιτήσεις όσον αφορά τις υδραυλικές εγκαταστάσεις και άλλες επικοινωνίες. Εάν παραμεληθούν αυτές οι απαιτήσεις, τότε είναι δυνατές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, μερικές φορές ακόμη και με ανθρώπινα θύματα.

Οι ειδικοί συστήνουν να τηρούν όλα τα πρότυπα και να τηρούν όλους τους κανόνες όταν τα τοπικά λύματα είναι τοποθετημένα. προκειμένου να αποφευχθούν όλες οι δυσάρεστες στιγμές και οι αγωγές.

Βγάζοντας ένα λάκκο για μια αεροστεγή σηπτική δεξαμενή

Προσοχή! Ο εξοπλισμός ενός αεροστεγούς βόθρου ή σηπτικής δεξαμενής σε ιδιωτικά, πρέπει να γνωρίζετε τις παραμέτρους της απόστασης από το βόθρωπο έως το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο και την παροχή νερού για οικιακό και πόσιμο νερό.

Ανάκληση αυτών των βασικών απαιτήσεων:

 1. Εάν το σύστημα παροχής νερού είναι κατασκευασμένο από αμιαντοτσιμέντο ή από οπλισμένο σκυρόδεμα, τότε η απόσταση από το φρεάτιο πρέπει να είναι 5 m.
 2. Αν το σύστημα τροφοδοσίας νερού είναι χτισμένο από χυτοσίδηρο σωλήνες, η διάμετρος των οποίων είναι μέχρι 200 ​​mm, τότε είναι αρκετά αρκετό να φτάσουμε σε ένα βόθιο 1,5 m.
 3. Εάν το σύστημα παροχής νερού είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο με διάμετρο μεγαλύτερο από 200 mm, τότε η απόσταση από το βόθρος μπορεί να είναι τουλάχιστον 3 m.
 4. Μην συνιστούμε την κατασκευή βόθρου σε αγωγούς αερίου σε απόσταση μικρότερη από 5 μέτρα. Εάν τοποθετήσετε το βόθρου στους αγωγούς αερίου πιο κοντά, είναι γεμάτο με σοβαρές συνέπειες, όπως: ο σωλήνας αερίου μπορεί να υποστεί βλάβη κατά τη διάρκεια της κατασκευής του βόθρου. κατά τη χρήση και τη λειτουργία του φρεατίου, είναι δυνατή η καθίζηση του εδάφους, με αποτέλεσμα να καταστραφεί και ο σωλήνας αερίου. Ως εκ τούτου, κατά την τοποθέτηση της λεκάνης, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η μέθοδος του αγωγού αερίου (υπόγεια ή υπόγεια), καθώς και ο τύπος εδάφους.

Η απόσταση από το βόθρος μέχρι το όριο της περιοχής μπορεί να είναι διαφορετική, αλλά όχι μικρότερη από 1,5 μέτρα.

Εάν η επιφάνεια του ιστότοπού σας είναι επίπεδη και τα υπόγεια ύδατα είναι αρκετά βαθιά, τότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα με τη διάταξη του φρεατίου. Αθόρυβο σκληρότερα για να εξοπλίσει το βόθρος στο χώρο, που έχει μια πλαγιά.

Εάν έχετε βόλτα από τα υπόγεια ύδατα κατάντη, τότε υπάρχει ο κίνδυνος εισροής λυμάτων στα υπόγεια ύδατα και, κατά συνέπεια, σε πηγάδια και αρτεσιανά φρέατα (εάν υπάρχουν).

Στο άρθρο μας, αναλύσαμε τις απαιτήσεις των βόθρων sanpin, ελπίζουμε ότι με τον εξοπλισμό του βόθρου στον ιστότοπό σας, θα λάβετε υπόψη τα πάντα και δεν τα παραβιάζετε.